2012-01-19

Moderatordförande vill styra Stadsbyggnadskontorets information till lundaborna av Ulf N

Byggnadsnämndens ordförande, moderaten Christer Wallin, har reagerat surt och häftigt på att socialdemokraterna haft ett möte på Norra Fäladen där tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret medverkat. Mötet handlade om borgarnas planer på att bygga bostäder i Borgarparken. Wallin gillar inte att tjänstemän utan hans kontroll informerar om aktuella planer. Med anledning av detta har DV, MP och S  i slutet av december lämnat in en skrivelse till Byggnadsnämnden i vilket de tre partierna (V ville inte stödja skrivelsen) bland annat tillbakavisar Wallins påståenden om att nämnden måste ge tillstånd för tjänstemännen att informera. Vidare vill de tre partierna att nämnden uttalar sitt förtroende tjänstemännens förmåga att själva avgöra när och om man har möjlighet att medverka med information. Nedan följer skrivelsen i sin helhet.

Insändare i Sydsvenskan
Byggnadsnämndens ordförande Christer Wallin uttalar sig i en insändare i Sydsvenska Dagbladet den 14 december som om det skulle finnas en regel som stipulerar att politiska partier inte får inbjuda Stadsbyggnadskontorets tjänstemän till möten utan att först få nämndens tillstånd. Uttalandet innebär därmed också ett ifrågasättande av tjänstemännens förmåga att själva bedöma vilka informationsmöten man kan och vill delta i.

Finns inga regler
Så vitt oss är bekant har Byggnadsnämnden inte beslutat om regler som tvingar partier och andra icke-kommunala organisationer att tillfråga nämnden om Stadsbyggnadskontorets tjänstemäns medverkan vid informationsmöten som rör frågor inom nämndens ansvarsområde.

Förtroende för tjänstemännens omdöme
För att inga oklarheter ska råda beträffande Byggnadsnämndens inställning till Stadsbyggnadskontorets kontakter med lundaborna, deras politiska partier och övriga föreningar föreslår vi nämnden att uttala
   att nämnden finner det angeläget att Stadsbyggnadskontoret så långt arbetsbelastning och resurser medger i frågor som rör Byggnadsnämndens verksamhetsområde medverkar i informationsmöten där ideella föreningar, politiska partier och andra medborgerliga sammanslutningar bjuder in Stadsbyggnadskontorets sakkunniga personal
   att Stadsbyggnadskontorets tjänstemän har nämndens fulla förtroende att själva avgöra vilka informationsmöten man har resurser och möjlighet att medverka vid i syfte att informera om kontorets och nämndens verksamhet.

Inga kommentarer: