2013-08-22

1800 bilar per dag genom Solhällans koloniområde
av Ulf Nymark

Kolonisterna på Solhällan ordnade i måndags en paneldebatt med politiker från Byggnadsnämnden. Debatten gällde förstås planerna på att låta det planerade bostadsområdet Solhällan biltrafikförsörjas med en väg rakt igenom koloniområdet.

Det är en asfaltallians bestående av M, FP, S och V som i Byggnadsnämnden gett Stadsbyggnadskontoret direktiv om att i den detaljplan som nu håller på att tas fram låta den nya vägen gå genom koloniområdet från Fritjofs väg. Mot detta röstade i nämnden C och MP som ville ha en rejäl utredning av andra alternativ. Cirka 1800 bilar per dag kommer att färdas genom koloniområdet och Fritjofs väg kommer att trafikeras av ca 6000 bilar per dag. För att få ett grepp om vad dessa siffror betyder kan man jämföra biltrafiken i koloniområdet Skomakaregatan (öster om Svartbrödersgatan) eller på Lilla Tvärgatan i centrala staden. Dessa båda centrala gator har lika stora bilflöden som det förväntade på kolonivägen.  Den lilla smala vägstumpen Fritjofs Väg kommer att ha fler motorfordon än vad som idag kör på t ex Clemenstorgets södra sida, där ”bara” 5100 bilar färdas per dygn.

Asfaltalliansen stod i debatten fast vid sina ställningstaganden. C och MP stödde kolonisternas krav på att en vägdragning från Sandbyvägen ska utredas. Från asfaltalliansen hävdades att detta alternativ hade utretts, och att Trafikverket motsatt sig denna lösning. Ingen i asfaltalliansen kunde dock redogöra för i vilket sammanhang denna utredning hade presenterats eller var den fanns idag. Ingen kunde heller närmare redogöra för innebörden av kontakterna med Trafikverket och hur deras nej fanns dokumenterat.
   Den planerade vägen genom koloniområdet kommer i praktiken att dela upp området i två skilda kolonier. Som en av kolonisterna uttryckte det: det kommer att fungera som en Berlinmur.
   Förslag till detaljplan väntas komma våren 2014 komma för samråd. Utsikterna att få asfaltsalliansen att pröva andra lösningar är små, men varken kolonister eller närboende kommer att ge upp kampen för att förhindra att koloniområdet slits sönder av en bilväg.

Inga kommentarer: