2013-09-12

Plantor och planeter av Asch

Det gamla observatoriet med omgivande park är numer en del av stadsparken. Jag skulle vilja att det blev ett starkt och brett politiskt stöd för att göra något riktigt fint av detta mest centrala hörn av stadsparken.


Jag har privilegiet att få delta i ett EU-projekt, som heter Hybrid Parks. Vi är en grupp med tre politiker och ett antal tjänstemän som är med och representerar Lunds kommun. Sexton partners (kommuner, stiftelser, regioner, universitet) i tio länder är med. Sekretariatet ligger I Tyskland. Med begreppet hybridpark vill man frammana bilden av en park som har många olika användningar och liksom ett hybridfordon har flera energikällor.

Det har varit mycket intressant få se en del och höra om många olika sätt att utveckla parker. Allt kan man inte ta med sig för att använda här, synsätt och villkor är så olika. Till exempel, i Assisi, växer en skog på sluttningarna nedanför staden med flera hundra år gamla träd. Under Franciscos tid och senare på dominikanermunkarnas tid på medeltiden användes skogen intensivt; träd hamlades för eldningsved, stammades upp för att bli takbjälkar, barkades för korgmakeri, slanor och mossor användes mycket. Detta har man nu planer på att återskapa genom att hugga ner alla de gamla träden och börja vedodlingen från början. Här är det svårt att föreslå nedhuggning av ett enda träd utan att det blir protester, men där var synsättet tydligen annorlunda. Planerna överordnade målet att göra Assisi så medeltida som möjligt för att bli en starkare turistmagnet.

Parkturism har drivits långt i England, och med stort odlingsintresse. Det finns det säkert villaägare som skulle vilja visa sina trädgårdar under annonserade visningsdagar. Något likande konstrundorna. Man skulle också kunna tänka sig att trädgårdar kring skånska slott skulle kunna utnyttjas bättre för att locka till regional turism. På många ställen i Europa finansieras parker via olika typer av stiftelser och föreningar och det är
ju inte något vi är vana vid. Parker i kommunal förvaltning har fått ta mycket stryk de senaste decennierna med stora neddragningar samtidigt som städerna växer och nya ytor ska anläggas och skötas. Det krävs (som i Malmö) ett starkt politiskt stöd för att upprätthålla någon kvalitet i parkerna. Vård, skola, omsorg är svårare att pruta på och grönområdenas betydelse för hälsa och välbefinnande negligeras. I England har man fina exempel på hur parker används i rehabilitering och demensvård.

Nu har vi chans att driva fram något riktigt fint kring gamla observatoriet. Maria Sjögren på parkförvaltningen knäckte projektnamnet Plantor och planeter. Jag tycker det är genialt, men är ännu bara en ide utan officiell förankring. För att få igång ett framgångsrikt projekt krävs engagemang, inte minst av politikerna. Hos tjänstemännen finns engagemang, de jobbar med hela stadsparken, och har tagit vissa initiativ kring observatoriet, de planerar att systematiskt ta kontakter med olika intressenter. Politikerna bör nu, som jag ser det, först och främst värna området så att inte husen säljs eller att någon etablering som exkluderar annat ges tillträde innan helheten börjar ta form. Inte enbart politiker i tekniska nämnden utan även service, kultur och fritid liksom Lundafastigheter måste entusiasmeras för iden. Och naturligtvis i kommunstyrelsen, som ju tenderar att ta beslut utan att ta vara på expertisen från facknämnder och förvaltningar.

Utan att förstöra rumsligheten bör observatorieparken bindas ihop med stadsparken. Riktigt vad som kan göras är ännu öppet; det vore fint att hitta ett sätt att inbjuda lundaborna att bidra med idéer. Skördefesten nästa år skulle kunna vara en invigning. Växthusen ligger en bit bort men kan ingå i skördefestområde. Det är synd att kommunen inte längre odlar i egen regi. Hur detta fint kunde kombineras med aktiviteter för barn och äldre såg jag exempel på Malta. Kafé och näringsställen som delvis kunde inrymmas i befintlig bebyggelse skulle liksom i Slottsträdgården i Malmö kunna använda sig av lokala grönsaker. Jag skulle gärna se att man byggde en stor vacker permanent dansbana med tak (med stjärnhimmeln målad i innertaket). Det har varit alldeles för trångt på dansbanan i parken i sommar. Ett sådant tak skulle kunna skydda även andra aktiviteter som marknader och barnaktiviteter beroende av vädret? Ja, detta bara lösa idéer, möjligheterna är många…

Inga kommentarer: