2015-10-08

Trafikverkets inbjudan till samråd av Gunnar Stensson


Åtta frågor:
 1. Var ska Klostergårdens järnvägsstation ligga?
 2. Hur arealkrävande blir järnvägen?
 3. Vad händer med de gröna biotoperna (inklusive koloniområdena) längs järnvägen?
 4. Hur lösa bullerproblemen (600 tåg per dygn) för bebyggelse nära spårområdet?
 5. På ett par arkitektförslag är fotbollsplanerna vid Korpvallen tätt bebyggda med bostäder. Blir det så?
 6. Spårområdet är en barriär som skiljer Klostergården från Rådmansvången. Planerar man att göra något åt barriäreffekten (som är ett problem för hela staden Lund)?
 7. Är det möjligt att undvika arealförlust, förlust av gröna biotoper, bullerproblem och barriäreffekt genom att förlägga spåren till en tunnel?
 8. Blir det något yttre spår för trafik med farligt gods?

Inga kommentarer: