2016-04-07

Klostergårdens nya järnvägsstation: Hus på fotbollsplanerna? av Gunnar Stensson

Under samrådet med Trafikverket och företrädare för Lunds kommun om planerna att göra stambanan fyrspårig inlämnade Klostergårdens byalag en promemoria, som bland annat framhöll att endast gång- och cykeltrafik bör tillåtas på den planerade nya genomfarten från Klostergården till Åkerlunds och Rausings väg i anslutning till stationen.
   Risken är annars att trafiken på Nordanväg förbi skola och boningshus blir alltför intensiv.
   Lunds kommun planerar att tillåta busstrafik på genomfarten. Byalaget framhåller att det är möjligt att tillåta bussar utan att tillåta annan trafik. På flera ställen i Lund finns passager som är öppna för busstrafik men inte för personbilar.
   Det är Lund som ska betala både pågatågsstationen och järnvägspassagen. Kostnaden blir minst 40 miljoner.

Vi vet att stadsplaneförslagen förutser tät bebyggelse i området närmast pågatågsstationen. Det innebär att korpfotbollsplanerna kan komma att tas i anspråk.
   Byalagets promemoria framhåller att korpfotbollsplanerna är värdefulla inte bara för Klostergården utan för hela Lunds kommun och att de därför inte bör utnyttjas för bebyggelse.
   Byalaget föreslår att bebyggelsen i stället förläggs till fabriksområdet på västra sidan av stambanan.
    Pågatågsstationen skall vara klar för användning 2022. Det är därför viktigt att diskussionen om områdets utformning snarast inleds mellan de boende och företrädare för Lunds kommun.

Inga kommentarer: