2016-09-01

Framtidsgatan förverkligas i september! av Ulf N


Klostergatan som Framtidsgata
 
Som framgått av artiklar i bland annat Sydsvenskan kommer Lunds kommun genom Tekniska nämnden att under en vecka nu i september (16 – 23 sept.) satsa på ett evenemang för attraktivare stadsliv under rubriken ”Framtidsgatan”.

Hållbart resande
Lunds kommun deltar i Europeiska Trafikantveckan (på utrikiska: European Mobility Week), en europeiskt samordnad aktivitet som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan vill visa på hur en kan förändra vardagliga transporter i europeiska städer. Genom att stänga av gator för bilar till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik skapas uppmärksamhet för att det går att skapa attraktiva och hållbara städer. Kommunen vill visa att det är möjligt att använda gaturummen till annat än motorfordonstrafik och bilparkering. Bangatan, Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan stängs under veckan av för biltrafik (endast behörig biltrafik tillåts). Närings- och föreningsliv har inbjudits att få tillgång till gatan för aktiviteter.
   Veckan är indelad i olika temadagar. Den inleds med Kollektivtrafikresenärens dag. Därefter följer Bilpoolens dag, Cyklistens dag, Bilfri dag. Veckan avslutas med Spårvägens dag den 23:e september.

Alternativ
Satsningen kan också ses som ett led i arbetet för att skapa större förståelse för restriktioner för biltrafiken i Lund och att konkret visa upp en positiv alternativ användning av gaturummet. ”Framtidsgatan” ska alltså inte betraktas som en test för att studera vilka konsekvenser det får för handel, trafik etc om en del gator stängs av.

Tyvärr bara tillfälligt
Lunds deltagande i den Europeiska Trafikantveckan har legat på sparlåga under den borgerliga majoriteten i kommunen. Senast ett något mer omfattande arrangemang genomfördes var under de två rödgröna mandatperiodera i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, och då under devisen ”I staden utan min bil!”
   Den 16 september 06.00 stängs de aktuella gatorna av för biltrafiken och kl. 09.00 tas ytorna i bruk av föreningsliv, myndigheter och företag, och ”Framtidsgatan” är alltså förverkligad i Lund i september, men tyvärr bara tillfälligt. Än så länge.

NOT: Om evenemanget kan en läsa mera på kommunens hemsida:

Inga kommentarer: