2019-10-31

Reservation: Ärende 6. Remiss. Förutsättningar för upphandling av specialiserad palliativ vård

Frågan om privatisering av specialiserad palliativ vård inom Region Skåne har behandlats i regionens Primärvårdsnämnd där man beslutat att gå vidare med frågan och begära in anbud.
Vänsterpartiets reservation mot beslutet återges nedan. Den som vill fördjupa sig i ärendet kan läsa mer på Regionens sida om primärvårdsnämndens sammanträden.Primärvårdsnämndens sammanträde 2019-10-24

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 6 med hänvisning till eget yrkande på yttrande och utifrån följande grunder:
 • En upphandling av den specialiserade vården är direkt oönskad av personalen inom verksamheten. Ett genomförande mot deras uttryckliga vilja skadar tilliten mellan anställda och Region då man varken visar på lyhördhet, tillit till deras kompetens att bedöma naturen av sitt eget arbete eller möjlighet att påverka detsamma;
 • Sönderslagen vårdkedja. Den specialiserade palliativa vården samverkar intimt med många olika delar av vården. Denna vårdkedja slås sönder om en upphandling genomförs. Konsultverksamhet, samverkan och samarbete försvåras betänkligt. Det vill inte vi riskera;
 • Kortsiktig driftsform. När upphandlingstiden löper ut behöver verksamheten genomgå förnyad upphandling och eventuella byten av ledning. Med verksamheten i egen regi kan Regionen fortsätta utveckla en långsiktigt stabil verksamhet för både personal och patienter;
 • Det finns andra lösningar för de fyra platserna i Trelleborg. Vid tidigare försök till öppning fanns exempelvis personal att anställa. Regional drift är möjlig om politiken tar ansvar;
 • Genomförd utredning pekar på att palliativ vård är direkt olämplig för upphandling. Den utredning alliansstyret själva har gjort lyfter fram flera avgörande skäl för att inte upphandla, det borde Alliansen lyssna till. Att så enkelt bortse från den tunga kritik som ryms i utredningens är direkt oansvarigt.

Ängelholm 2019-10-24
För Vänsterpartiet i Region Skåne
Saima Jönsson Fahoum

Inga kommentarer: