2009-05-14

Demokratisk Vänster om översiktsplanen: Det behövs inga fler bilvägar och nej till externa köpcentra

Som bekant håller Lunds kommun på att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver hur mark- och vattenområden i hela kommunen ska användas i framtiden. Den är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommande byggande av bostäder, verksamhetsområden, infrastruktur, handelsetableringar m m.

Som underlag för beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet har Byggnadsnämnden tagit fram ett dokument som innehåller tre olika utvecklingsalternativ. Alla kommuninvånare, partier och kommunala instanser har fram till och med den 11 maj haft möjlighet att komma med synpunkter. Här följer Demokratisk Vänster ställningstaganden. (För de tre olika utvecklingsalternativen se:)

1. Ett modifierat Alternativ 3
Översiktsplan 2010 är ett ambitiöst måldokument. Det är lovvärt att det genom sin yttre ”tidningsform” är tillgängligt för gemene man. Tyvärr är innehållet inte lika lättillgängligt dvs läsbarheten brister. Det är svårt att förstå vad man ska ta ställning till förutom till de tre alternativa utbyggnadsförslagen.
Demokratisk Vänster förordar att inriktningen på planarbetet ska vara ett modifierat Alternativ 3.

2. Kompensera förlust av jordbruksmark
De tre förslagen redovisas med 20000 nya bostäder på Europas bästa åkerjordar.
Demokratisk Vänster anser att möjligheter till ytterligare förtätningar måste utredas och att yttersta restriktivitet med att ta jordbruksmark i anspråk för bostäder, verksamheter och bilvägar måste iakttas. Förtätning och stadsmässighet måste vara ledord i planarbetet. Översiktsplanen ska redovisa hur förlusten av odlingsmarken för kommande generationer ska kompenseras.

3. Kompensationsprincipen bör genomsyra planen
Kompensationstänkandet inom miljöområden bör genomsyra översiktsplanen. Dvs för kommande utbyggnader som innebär ökade utsläpp av klimatgaser, vållar föroreningar, och/eller tar i anspråk grönytor etc måste sättas in åtgärder som neutraliserar den negativa miljö- och klimatpåverkan som utbyggnaden medför. Detta endera i anslutning till själva utbyggnadsområdet eller på annat håll i kommunen.

4. Förtätning – men var?
Lund har under två decennier vuxit i huvudsak genom förtätning. Nu redovisar planen luddigt att ytterligare 8000 bostäder, dvs 30%, ska tillkomma genom förtätning.
Demokratisk Vänster anser att Översiktsplanen ska redovisa hur och var detta ska ske.

5. Stopp för externa köpcentra
Förstärkning av befintliga stadsdelar och stadsdelsprogram nämns på många ställen i Öp-texten och har länge varit en målsättning för Lunds planering men ännu ingen synlig prioriterad verksamhet. Planen redovisar förstärkning av närhandeln med nästan en fördubbling av antalet livsmedelsbutiker inom staden.
Demokratisk Vänster anser att Översiktsplanen ska redovisa vilka medel kommunen har att nu, sedan en avsevärd externhandel är etablerad, plötsligt kunna övergå till etablera nya livsmedelsbutiker i stadsdelarna samt hur de negativa konsekvenserna av den redan etablerade externhandel ska kunna minskas. Ett totalt stopp för fortsatt utbyggnad av externa köpcentra och annan handel som riktar sig huvudsakligen till bilburna kunder måste tydliggöras i planen. Det gläder oss att se att etableringen av en livsmedelsbutik (Lidl) på Väster 7:1, utan stadsdelsförankring, inte finns med i planerna för de närmsta 40 åren.

6. Kapacitetsökningar i motortrafiksystemet behövs inte
Om Lund ska klara målet för koldioxidutsläpp – en minskning med 85% till år 2050 fordras att bilresorna under samma tidsperiod minskas med 60 procent per person. Därmed torde också stå klart att de i samtliga alternativ inlagda vägreservaten kan utgå. Inte heller behövs andra i planen föreslagna kapacitetsutbyggnader i vägtrafiksystemet (t.ex. den nya trafikplatsen på E22 öster om Astra Zeneca) för motortrafikens vidkommande. Däremot fordras en kraftig satsning på gång- och cykelvägar. Översiktsplanen måste därför bygga på en planering för minskade transportbehov och där transporter i första hand kan utföras av spårtrafik, annan kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

7. Planera för minskat buller!
ÖP 2010 måste belysa bullerproblemen, främst vägtrafikens, i syfte att minimera dessa problem. Detta gäller såväl näraliggande som avståndsbuller. I första hand måste inriktningen vara att eliminera bullret vid källan.

8. Överflödigt yttre godsspår
I alla tre alternativen finns ett västligt reservat för en ny järnväg från Örtofta till motorvägen E6. Det är oklart om planens syfte är att förlängningen av järnvägen ska byggas i motorvägen, vilket är en intressant tanke. Vi förutsätter att det är yttre godsspåret som avses. Detta bör utgå ur planen. Framför allt för att det i Skåne och i Lund finns betydligt angelägnare behov av nya järnvägsspår, och att ett yttre godsspår inte annat än på en ytterst ringa marginal bidrar till att avlasta stambanan.

9. Kollektivtrafik och utbyggnadsområden
Översiktsplanen måste säkerställa att kollektivtrafik med hög standard finns på plats när utbyggnadsområden för såväl bostäder som verksamheter tas i bruk: Utan kollektivtrafikförsörjning, ingen utbyggnad.

10. Eventuell ESS-anläggning
Demokratisk Vänster anser att det i dagsläget råder alltför stor oklarhet kring miljökonsekvenserna av en eventuell lokalisering av ESS-anläggningen till föreslaget läge vid Brunnshög/Odarslöv. Den viktigaste frågan härvid är givetvis vilken tungmetall som skall finnas i målstationen, men inte ens detta har klarlagts från konsortiets sida. Det är därför i dagsläget omöjligt att bedöma lämpligheten av den föreslagna placeringen. (Här hänvisar DV till en bilaga, där man närmare utvecklar sitt ställningstagande till ESS-anläggningens lokalisering. VB återkommer i ett senare nummer om DV:s ställningstagande till ESS).

Översiktsplanen ska vara en syntes av kommunens alla måldokument och ge en översiktlig fysisk bild av dessa mål. Planen redovisar den sedan länge planerade snabbspårvägen som medel och svar på alla mål om Hållbar Utveckling. Demokratisk Vänster anser att om Översiktsplanen ska vara ett trovärdigt dokument så ska övriga medel för att uppnå de nationella och lokala miljömålen redovisas.
Sven-Bertil Persson & Ulf Nymark
Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: