2009-05-14

Motion till Lunds Kommunfullmäktige: Valfrihet och mångfald i äldreboendet

Att vi blir äldre och kanske beroende av hjälp i vårt dagliga liv får och behöver inte betyda att vi måste ge upp vår integritet och rätt till självbestämmande. Våra kroppar är kanske svagare och vi har svårare att minnas. Men inom dessa begränsningar äger vi själv vårt liv och är den som bäst vet hur det ska levas.
När vårt behov av hjälp är så stort att vi får tillstånd att flytta till särskilt boende är vi särskilt utsatta. Vi kanske upplever att vi kommer till en institution där andra vet bäst vad som är bra för oss. Det kan kännas tryggt men vart tar vår integritet och vårt självbestämmande vägen?
Det är därför viktigt att all omsorg om äldre utgår från individens integritet och rätt att välja sitt liv. Bemötandet är naturligtvis viktigt - men ett bra bemötande räcker inte. Det måste också finnas verkliga möjligheter att välja. Framförallt handlar det om självbestämmande och valfrihet i det dagliga livet. Men det är också viktigt att vi själv kan välja var vi vill bo – och flytta om vi väljer fel.
I den här skrivelsen lämnar vi förslag på hur de äldres valfrihet kan stärkas ur bägge dessa aspekter.

A. Valfrihet och självbestämmande i det dagliga livet
Vi föreslår en nystart av kvalitetsarbetet på kommunens särskilda boenden för äldre. Målet är att samtliga boenden ska öka sin flexibilitet och lyhördhet för att ännu bättre kunna möta individuella behov. Det kan handla om enkla saker som att välja dygnsrytm, välja mellan olika alternativ vad gäller mat och dryck, att ha möjlighet att utveckla sina intressen, att fortsätta bo tillsammans med sin livskamrat mm. Men naturligtvis också att medverka i och ha avgörande inflytande på den egna vårdplaneringen.
Det är också viktigt att de äldre medverkar i beslut som rör gemensamma angelägenheter på deras boende. Denna medverkan kan organiseras på olika sätt utifrån de äldres önskemål. Inom ramen för kvalitetsarbetet bör varje boende hitta sin form för brukarråd/styrelse.
Kvalitetsarbetet syftar inte till att alla kommunala boenden ska fungera på exakt samma sätt - det är inte möjligt om de äldre själva skall bestämma. Målet är gemensamt men vägarna dit kan vara olika. Värdegrunden och gemensamma kvalitetsrutiner förankras på nytt hos all personal. Därefter bör personalen på respektive boende hitta egna vägar att öka valfriheten och stärka de äldres självbestämmande. Har de äldre reellt inflytande över sin vårdplanering? – kan det ökas? Hur vill de att brukarinflytandet ska organiseras? Vill de äldre har fler måltidsalternativ? Vill de att vi lagar maten själva på enheten? Det är exempel på frågor som kvalitetsarbetet bör ge svar på. När arbetet utgår från de äldres önskemål kommer nya frågeställningar att väckas och kräva svar. Vi förväntar oss inte samma svar från alla boenden – mångfald bör uppmuntras.
Kvalitetsarbetet ska inte ses som ett projekt med en start och ett slut. Det är en pågående process som ges ny energi och fortsätter som en naturlig del av omvårdnaden av de äldre.

B. Rätt att välja boende
För oss är det självklart att rätten att själv bestämma var man ska bo också gäller de som är gamla och sköra. Den som beviljats särskilt boende ska själv få välja var han/hon vill bo.
Förutom att höja kvaliteten syftar kvalitetsarbetet till att öka mångfalden. Det ger de äldre olika alternativ att välja mellan. Alternativ som alla är bra – men på olika sätt.
För att kunna göra ett väl underbyggt val behöver man information. Vi föreslår att förvaltningen – lämpligen den nya kvalitetsavdelningen – får i uppdrag att sammanställa en beskrivning av samtliga äldreboenden i kommunen. Självklart innefattas även de boenden som lagts ut på entreprenad. I sammanställningen bör ingå uppgifter om inre och yttre miljö, personaltäthet, personalens kompetens, resultat på kvalitetsmätningar mm. Varje boende ska ges möjlighet att själv berätta om sin verksamhet och sin kvalitetsprocess. De som står inför val av särskilt boende ska också ha möjlighet att via kvalitetsavdelningen vidarebefordra personliga frågor och få svar från olika boendealternativ.
Om kommunen inte direkt kan erbjuda plats i det särskilda boende som valts i första hand ska man kunna välja mellan att tillbringa väntetiden i hemmet med särskilt stöd eller i annat särskilt boende.
De äldres rätt att välja ställer högre krav på kommunen. Det handlar inte längre enbart om att snabbt kunna erbjuda plats på något boende utan om att erbjuda plats på det boende den äldre valt. Det blir en viktig politisk uppgift att analysera de val som görs. De ger information om hur de äldre vill bo och ingår i underlaget för planeringen av nya boenden. Visar det sig att ett boende väljs bort därför att kvaliteten inte motsvarar vad de äldre vill ha, krävs insatser för att åter göra boendet attraktivt.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att initiera kvalitetsarbete enligt riktlinjerna under punkt a ovan.
att som del av kvalitetsarbetet pröva olika modeller för brukarråd/styrelser
att ge äldre som beviljats särskilt boende rätt att välja boende
att göra och regelbundet uppdatera beskrivningar/kvalitets-sammanställningar enligt riktlinjerna under pkt b ovan.
Sven-Bertil Persson & Cecilia Salemark
Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: