2009-11-26

Kommunallagen – Nej tack! av Ulf Nymark

Fullmäktige i onsdags:
Onsdagens extrainsatta kommunfullmäktigemöte inleddes med en diskussion partigruppvis huruvida mötet kunde genomföras, eftersom det inte kungjorts på det sätt som föreskrivits i kommunallagen. Kommunallagens paragrafer 8 till 10 reglerar hur sammanträdena ska utlysas. Kommunfullmäktiges ordförande ska enligt lagen utfärda en kungörelse om sammanträdet. Kungörelsen ska innehålla datum, tid, plats och ärendelista.

Kungörelsen ska också, förutom att anslås på kommunens anslagstavla,”på lämpligt sätt” ”lämnas” till varje ledamot och ersättare. (Fullmäktiges egen arbetsordning preciserar ”lämna” till att kungörelsen ska sändas per post). Detta ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen. Likaså ska kungörelsen minst en vecka före sammanträdet införas i de tidningar som fullmäktige bestämt. (För kommunallagens exakta lydelse, se nedan!)

Inför detta fullmäktigemöte hade ingen kungörelse gått ut till ledamöter och ersättare. Enda sätt som ledamöter och ersättare fått kännedom om mötet var genom att fullmäktiges ordförande vid mötet i oktober muntligt informerade om att det skulle bli ett möte den 25 november. Denna information finns inte ens dokumenterad i protokoll från sammanträdet. Ett e-postmeddelande skickades visserligen ut, men detta hade dels felaktig rubrik, dels saknades tid för mötets öppnande, dels fanns ingen ärendelista. Detta e-postmeddelande uppfyllde inte ur någon som helst aspekt kraven på innehållet i en kungörelse, inte heller användes för kungörelse föreskrivet distributionssätt.
Till detta kommer att kungörelsen inte infördes inom föreskriven tid i de tidningar som fullmäktige bestämt. (En tidning, en annonstidning, lär ha haft den inom föreskriven tid, i övriga tidningar publicerades den dag för sent i förhållande till vad lagen stipulerar).

Demokratisk Vänster anser att det inte borde finnas utrymme för olika tolkningar av lagen på dessa punkter. Lagen är solklar. Lika solklart är att fullmäktigemötet inte kungjorts på det sätt som lagen föreskriven. Eller med andra ord: fullmäktige har genomfört ett möte vars beslut inte vilar på laglig grund. Vi ansåg därför att mötet inte borde genomföras, men fick inget gehör för detta från majoriteten eller från fullmäktiges ordförande.

Det må till nöds vara hänt att fullmäktiges majoritet tar risken att besluten som togs vid onsdagens möte överklagas och att fullmäktigesammanträdet måste tas om. Kommer så att bli fallet vilar ansvaret för att Lunds skattebetalare åsamkas onödiga utgifter tungt på de partier som trots den lagstridiga hanteringen av kungörelsen ville genomföra mötet.

Betydligt allvarligare är att en stor majoritet i fullmäktige tar så lättvindigt på kommunallagens bestämmelser – kommunallagen som ändå är något av den kommunala demokratins grundlag. En fullmäktigeförsamling som inte respekterar de lagar som reglerar dess verksamhet riskerar att kommuninvånarna tar lika lätt på de beslut som deras förtroendevalda fattar.
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Ur Kommunallagen
Hur sammanträdena kungörs
8 § Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige.
Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

9 § Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kungörelsen skall inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare.

10 §
Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar

Inga kommentarer: