2015-11-26

Miljöpartiet om nya Lund C av Ulf N

Ett program för ombyggnad av Lund C har varit ute på remiss bland myndigheter och allmänheten. Byggnadsnämnden har nu tagit ställning för hur inriktningen på den mera detaljerade planeringen ska se ut. I all korthet innebär beslutet att inga större förändringar i programmet görs på grundval av remissinstansernas synpunkter. Det ursprungliga förslaget ligger i allt väsentligt fast.
De mer eller mindre fantasifyllda men intressanta förslag som presenterats av en del arkitekter lades åt sidan utan någon större diskussion.
   Byggnadsnämnden konstaterar i sitt beslut att programmets förslag utgör ”en långsiktigt robust och hållbar struktur för utveckling av stationsområdet”. Programmet är också anpassat till de ”tekniska och kapacitetsmässiga krav som ställs på en station för höghastighetståg”.
   Samtliga partier röstade för att programmet skulle ligga till grund för fortsatt planering. Men flera partier hade ändå invändningar och kritik, varför de ändå reserverade sig mot beslutet. (Jo, en kan rösta ja och ändå reservera sig). Detta för att få tillfälle att dokumentera sina kritiska synpunkter.
   Även Miljöpartiet är på flera punkter kritiskt till planen. MP:s har preciserat sin kritik i reservationer i Byggnadsnämnden. Kritiken kan i huvudsak sammanfattas enligt följande:

MP har inte bundit sig för en kongressanläggning
Partiet har genom att säja ja till planen inte tagit ställning för att en kongressanläggning ska byggas. Det kommer att fattas beslut om detta efter en bredare diskussion i partiet. Utgångspunkten för denna diskussion kommer att bli kommunens fördjupade utredning om förutsättningarna för en kongressanläggning. Utredningen kommer att presenteras under nästa år.
   Om en kongressanläggning verkligen kommer att byggas i Klosterhage vill MP att volymen begränsas så att anläggningen inte ”äter upp” Klosterkyrkan. MP ser också att den nuvarande tingsrättsbyggnaden helst ska bevaras, eftersom det är en arkitektoniskt värdefull byggnad och ett karaktäristiskt inslag i gatubilden.

Motortrafikangöring från Byggmästaregatan
Enligt programmet ska angöringen för biltrafik på västra sidan järnvägen ske via Lokföraregatan. Där blir alltså en tämligen stor ökning av motortrafiken. Parkmark kommer att tas i anspråk för en förskjutning av gatan österut. MP anser att alternativ till denna lösning måste utredas i det fortsatta planeringsarbetet – ett alternativ där motortrafiken angör stationen via Byggmästaregatan.

Varken cyklister eller bilister ska behöva leda sitt fordon till p-plats
Om bil- och cykelparkering skriver MP: ”En grundlig utredning av parkeringsbehovet för cyklar och bilar måste komplettera ramprogrammet. Beträffande cykelparkeringar bör utredningen i första hand ta fasta på det framtida behovet av cykelparkeringar på västra sidan.”
   Partiet betonar också starkt vikten av att anläggningarna för cykel och bilparkering behandlas ur komfortsynpunkt på ett likvärdigt sätt: båda trafikantkategorierna måste kunna färdas på/i sitt fordon hela sträckan till och från parkeringsplatsen, dvs varken bilister eller cyklister ska behöva leda fordonet del av sträckan fram till uppställningsplatsen. ”Vi vill också framhålla vikten av att de underjordiska garagen byggs så att fordonsparkerarna kan känna sig trygga och säkra, även under lågtrafik och nattetid”, avslutar det gröna partiet sin syn på p-frågan.

Inga kommentarer: