2015-12-10

Obesvarade och besvarade frågor vid samrådet om fyrspåret Lund - Flackarp av Gunnar Stensson

Kan man tänka sig en järnvägstunnel och en underjordisk centralstation i Lund?
   Borde inte fyrspåret gå ända fram till Lunds Central?
   Måste inte Armaturfabriken rivas, åtminstone delvis?
   Hur skulle det bli med andra fastigheter mellan Högevall och centrum?
   Blir det någon yttre godsbana?
   Det ställdes inledningsvis många frågor vid samrådet som kallats till Arenan i måndags kväll om utbyggnaden till fyrspår Lund - Flackarp. De fick alla samma svar: den frågan ingår inte i samrådsförfarandet.

Samrådet gällde placeringen av tågstationen vid Klostergården och dragningen av den raka bansträckan mellan bron över Höje å och bron över Ringvägen. Det var också vad flertalet av de närvarande Klostergårdsborna var mest intresserade av.
   Ett samrådsunderlag delades ut och de kanske 40 närvarande hämtade kaffe, indelade sig i grupper, slog sig ner vid dukade bord och fördjupade sig i det utförliga underlaget.
   Där kunde de utläsa, att den nya stationen kommer att placeras någonstans på bansträckan mellan gång- och cykelvägen under järnvägen vid Nordanväg och en punkt i höjd med korpfotbollsplanernas södra gräns.
   Det som vi brukar kalla Gröna stråket från Ringvägen ner till Höje ska bevaras.
   En ny bro över ån ska byggas, väster om den nuvarande bron. Området med odlingslotter öster om järnvägen ska bevaras.
   Vi drog slutsatsen att de båda nya spåren kommer att förläggas på väster om de nuvarande.
   Korpfotbollsplanerna och andra rekreationsområden öster om järnvägen ska bevaras. Farhågorna för bebyggelse där tycks alltså ogrundade.
   Lunds framtida stadsutbyggnad i sydväst dröjer tills Lunds reningsverk vid Höje å antingen blir nedlagt eller flyttas under jorden. Ingen bebyggelse är nämligen tillåten inom ett säkerhetsavstånd på hundra meter från reningsverket. Det berör en stor del av industriområdet.
   Bron över gång- och cykelvägen vid Nordanväg ska byggas om och breddas för gång och cykeltrafik.
   I den grupp vari jag ingår, byalagsgruppen, framfördes tanken att göra det möjligt att för framtida busstrafik att passera under järnvägen. Vi avvisade helt varje tanke på att öppna den för bilar.
   Så var tiden ute och vi letade efter jackor och rockar. Nästa samråd äger rum i januari 2016.

Himlen var svart och luften frostig när jag gick hemåt Klostergården förbi den höga, alltjämt tomma skidbackebyggnaden, den vidsträckta, kaotiska byggplatsen och Lunds BK:s klubblokal. Ett fotbollslag med kanske tolvåriga flickor tränade på en strålkastarupplyst plan. Bollen dunsade och ropen ekade ut i mörkret.
   Jag kände mig ganska nöjd. Gröna stråket skulle skyddas, liksom korpfotbollsplanerna och koloniområdena. Den nya bron över Höje å skulle placeras väster om den nuvarande. Framtida stadsbebyggelse i områdena runt reningsverket skulle dröja till en avlägsen framtid. Och en ny station skulle byggas på samma ställe som den gamla hållplatsen Källbymölla eller några hundra meter därom.
   Till vänster om mig lyste fönstren i husen längs Västanväg som luckorna i en julkalender.
   Jag hörde ett Öresundståg passera till höger.

Inga kommentarer: