2016-08-18

Hiroshimadagen 6 augusti i Lunds domkyrka

I augusti 2016 är det 71 år sedan atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki, bomber som inom loppet av några månader orsakade över 200 000 människors död. De överlevande utsattes för strålning som än idag  framkallar olika former av cancer, och långtidseffekterna fortsätter att drabba de överlevandes barn. Det som hände i Hiroshima och Nagasaki får aldrig någonsin falla i glömska, och vi måste till varje pris förhindra att det händer igen. Kärnvapnens existens och hot om deras användning får aldrig bli en naturlig del av världsordningen.

För några dagar sedan återvände vår familj från en resa till norra Sverige, till Sapmi. I denna storslagna men kärva miljö har samerna utvecklat sin kultur och sitt levnadssätt under många tusen år. Kärnvapnen står för den absoluta motsatsen till samernas långsiktiga hållbarhetsperspektiv. På 70 år har ett globalt kärnvapenkrig redan varit nära fler gånger än vad vi mäktar tänka på. Det är absurt och orimligt att människan besitter vapen som kan ödelägga jorden och hela vår historia på bara några minuter, och att de befinner sig utanför demokratisk kontroll.

Utvecklingen idag går rasande snabbt mot onödig militarisering, i världen liksom i Sverige. I Turkiet, som just upplevt ett försök till statskupp, finns 50 amerikanska kärnvapen utplacerade genom Nato. De befinner sig nära den syriska gränsen, på Incirlik-basen som utgjorde en av utgångspunkterna vid kuppförsöket. Hur kan man garantera dessa bombers kontroll och säkerhet?

I Europa aktiverar USA missilsköldar som ska utgöra skydd för motattack i händelse av ett Nato-lett kärnvapenanfall österut. Skölden öppnar för ett radikalt brott mot doktrinen att inte använda kärnvapen för ett första anfall. Därigenom riskerar Europa att bli skådeplats för ett kärnvapenkrig.

I Sverige har värdlandsavtalet med Nato nyligen trätt i kraft. Avtalet röstades igenom i riksdagen under våren, utan fullvärdig demokratisk process. Därmed öppnades möjligheten att kärnvapen placeras i Sverige, kärnvapen som i så fall skulle stå utom vår kontroll. Oron ökar då vi tänker på Natos strategiska intressen vid Östersjön, och Sveriges okritiska samarbetsvillighet gentemot Nato. Verklig neutralitet och ett starkt ställningtagande mot kärnvapen från Sveriges sida hade kunnat bidra till hela världens säkerhet, men istället har vi valt helt fel väg att gå.

Trots allt finns ett starkt hopp. Ett mycket stort antal människor världen över jobbar hårt för kärnvapnens avskaffande. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, är en kraftfull global kampanj som i maj hoppfullt rapporterade att en överväldigande majoritet av världens regeringar är beredda att börja förhandla om ett globalt kärnvapenförbud. Många stater vill inleda förhandlingar redan nästa år. Det finns idag förbud mot flera inhumana och urskillningslösa vapen: biologiska och kemiska vapen, landminor och klustervapen. Låt ett sådant förbud börja gälla även för kärnvapen, som ett nödvändigt steg mot en kärnvapenfri värld.
Emilia Mühlhäuser, Elisabeth Mühlhäuser
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö

Inga kommentarer: