2016-08-18

Ogenomtänkt V-förslag om gatumusik av Ulf Nymark

Vänsterpartiets Mats Olsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där partiet föreslår att i ett tillägg till Lunds kommuns lokala ”ordningsstadga” föreskriva att ”gatumusiker får under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två timmar på samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats. Ljudförstärkare och högtalare får inte användas utan särskilt tillstånd från polismyndigheten.

Avstyrkande remissinstanser
Massmedia har i stor utsträckning koncentrerat sig på gatumusiken vid Lund C. Stationsområdet nämns inte specifikt i motionstexten och som framgår ovan gäller V-förslaget kommunen som helhet.
   Motionen har från kommunkontoret skickats på remiss till Miljönämnden och Tekniska nämnden. Miljönämnden behandlade remissen i juni och Tekniska nämnden vid sammanträde i onsdags.
   Båda nämnderna säjer nej till förslaget med ett brett stöd av alla partier. Nejet grundar sig i att det är oförenligt med gällande lagstiftning att reglera gatumusiken på detta sätt i de lokala ordningsföreskrifterna.

Allmän sammankomst
Vilka lagar styr då vad som kan bestämmas i lokala ordningsföreskrifter? I ordningslagen finns bestämmelser om ”allmän sammankomst” på offentlig plats. Med allmän sammankomst avses bland annat sammankomst för att framföra konstnärligt verk. I begreppet sammankomst ligger att flera människor deltar. En allmän sammankomst blir det till exempel när flera förbipasserande stannar och lyssnar på en gatumusikant, men inte om musikanten är ensam eller har någon enstaka åhörare.

Undantag från tillståndsplikt
Men måste då inte en allmän sammankomst ha tillstånd? Jo, i princip. Men det finns undantag: en allmän sammankomst kan hållas utan tillstånd, ”om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen mm kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken” Alltså behöver gatumusikanter i allmänhet inte söka tillstånd. Dock får polisen upplösa en allmän sammankomst vid framförande av konstnärligt verk om det genom ljud eller på annat sätt medför allvarlig störning av ordningen.

Kommunala förskrifter
Med stöd av ordningslagen får kommuner besluta om ytterligare föreskrifter för att upprätthålla ordningen. Sådana föreskrifter får inte lägga ”onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet” (ordningslagen 3 kap. 12 §). I regeringens förordning (1993:1632) i anslutning till ordningslagen stipuleras i 1 §, andra stycket, att kommunernas föreskrifter inte får innebära en ”inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk”.

Fordras tillstånd för musik via högtalare?

Det har hävdas från Tekniska förvaltningen att det fordras tillstånd om gatumusikanten använder högtalaranläggning. Läser en ”Allmänna ordningsföreskrifter för Lunds kommun” står där i § 10 följande om nyttjande av högtalaranläggning på allmän plats: ”Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens tillstånd”. Musik kan inte sägas i första hand vara information, reklam eller propaganda. Visst kan en säja att musik kan ha ett budskap, men det torde vara mer explicita budskap som åsyftas i ordningsföreskrifterna.

Förslaget strider lag och förordning
Det är således ganska enkelt att konstatera följande:
Motionens förslag att reglera tid och plats för gatumusikanter innebär onekligen en kraftig inskränkning av den ”enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk” och strider uppenbart mot lagen och förordningen. När det gäller förslaget om att det måste finnas polistillstånd för högtalarutsändning så finns det redan en sådan regel i Lunds ordningsföreskrifter. Om regeln ska gälla även musik från högtalaranläggning bör detta förtydligas i föreskrifterna.

Men Malmö då?
V-motionären skulle kunna invända att Malmö har en tvåtimmarsregel. Jo, det är sant. Men den är utfärdad med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet. Inskränkningen gäller endast en väldigt begränsad del av kommunen, bland annat Gamla Staden och delar av Södra Förstadsgatan.
   I sammanhanget kan också noteras att miljöbalken har en formulering som motsvarar den i ordningslagen: de kommunala föreskrifterna får inte medföra ”onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet”.
   Förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899) 40 § ger möjlighet till begränsningar för gatumusiken på ”viss offentlig plats” i ”ett enskilt fall” om det behövs för ”att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer”. För min del ställer jag mej väldigt tveksam till om begränsningen i Malmö gäller ”enbart ett enskilt fall” och endast ”viss offentlig plats”. Så länge detta inte prövats i domstol så gäller förstås ändå bestämmelsen.

Ogenomtänkt och oenigt i V
Nästa varv i den kommunala kvarnens behandling av motionen är att kommunstyrelsen ska ta ställning till den och lägga förslag till fullmäktige om beslut. Det är förstås otänkbart att fullmäktige skulle fatta ett beslut om reglering av gatumusiken i strid mot lagen.
   Alla partier var alltså i de båda nämnderna eniga om att säja nej till motionens förslag. Att även V-representanterna i nämnderna avstyrker förslaget tyder på att det endera är ett dåligt genomtänkt förslag, eller att det råder oenighet inom partiet om förslaget. Förmodligen handlar det om båda delarna.

Att läsa
 • Ordningslag (1993:1617)
 • Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, med ändringar 2001, 2009 samt 2013)
 • Miljöbalk (1998:808)
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Lokala miljöföreskrifter för Malmö (Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-01)

Inga kommentarer: