2016-09-15

Livets vatten och dödens smuts av Gunnar Stensson

Höje å vattenråds styrelse med representanter för Lomma, Lund, Staffanstorp, VA Syd och tjänstemän från kommunerna samlades i måndags i Kristallen för att fortsätta kampen för klart, rent vatten.
   Fosfordammar anläggs bland annat i Lomma och Stora Råby för att samla upp jordbrukets fosforföroreningar och förhindra övergödningen av Öresund. Fosforsedimenten återvinns och återanvänds.
   Dagvattnet i de kulvertar som mynnar i Höje å vid Knästorp för med sig svart, giftigt däckstoft från Vipeholm och Gastelyckan i Lund. Det klibbiga däcksstoftet sedimenteras i Höje å nedom Knästorp i Staffanstorps kommun. Det innehåller framför allt en massa kadmium.
   Vattnet i badet i Lomma förorenas av kolibakterier från orenade avlopp i Staffanstorp och Lund.
   Konstgräset på fotbollsplanerna vid Arenan läcker ut plastpartiklar som till slut når Öresund och kommer in i det biologiska kretsloppet genom att fiskar äter dem och blir sjuka.
   Höga kanter på gång- och cykelbanor hindrar vattnet att rinna ut i gräset bredvid och fördröjas där. I stället forsar det ner i avloppsbrunnarna med alla slags giftigt avfall, och ut i Höje å.
   Tvåstegsdiken anläggs för att fördröja vattnets avrinning.
   Gräs och vass i ån samlar övergödning och gifter, men måste sedan skördas och bortföras.
   Den stora ökningen av hårdgjorda ytor i St Lars ökar risken för översvämningar vid kraftiga regnskurar och för mycket smutsigt dagvatten ner i Höje å.

Källby reningsverk ska läggas ner, vill VA-rådet. Avloppsvattnet ska pumpas till det stora reningsverket i Sjölunda. Källby räcker inte längre för att rena vattnet i Lund. En utbyggnad är möjlig men blir på sikt allt dyrare.
   Att samla allt avloppsvatten till ett enda verk blir också rationellare eftersom det medför att all hantering av miljögifter samlas på ett ställe. Både risken för dubbelarbete och försummelser minskar.
   Källbyverket dominerar i dag ett stort naturområde norr om Höje å och väster om järnvägen. Där finns stora möjligheter att spara och utveckla dagens djur- och växtliv samtidigt som området görs tillgängligt.
   Det är nödvändigt att åtgärda de växande problemen med avloppsvattnet snabbt, varför stora förändringar kan förväntas inom en relativt snar framtid.

Inga kommentarer: