2016-09-15

Olsson går en skuggboxningmatch av Ulf Nymark

Vänstersving mot S och MP lyder en rubrik i Sydsvenskan i torsdags. Det handlar om en våldsam kraftig V-kritik mot den process för budget med ekonomisk verksamhetsplan för åren 2018 – 2020 som kommunstyrelsen beslutat om. Det är alltså inte själva budgeten det handlar om, utan hur budgetarbetet ska bedrivas. Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (s) kallar Olssons påståenden som ”dynga”. Så långt är jag – i varje fall inte här – beredd att gå. Men det är ingen tvekan om att Olsson bygger sitt utbrott på medvetna eller omedvetna missuppfattningar. Jag vill därför här i korthet bemöta några av hans påståenden.

Visst följs kommunallagen
Olsson påstår att den beslutade processen skulle vara ett brott mot kommunallagen, därför att nämnderna inte, enligt honom, skulle kunna lägga egna budgetförslag. Men visst kan, och ska, nämnderna lägga egna budgetförslag. I beslutet står tydligt att nämnderna ska till kommunstyrelsen lämna in yttrande och nämndsbeslutat budgetförslag i januari 2017. Kommunallagen följs till punkt och pricka, så Olsson behöver inte vara orolig.

V hade förslaget i god tid
Vidare menar Olsson att detta ärende dykt upp på styrelsens dagordning som extra punkt med två dagars varsel. Det kan tyckas vara kort varsel, men det beror på att ärendet egentligen skulle ha beslutats i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 dagar tidigare. V hade, liksom alla partier som finns representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillgång till förslaget i god tid. Inget besluts togs emellertid i arbetsutskottet, eftersom V:s representant inte var närvarande! Därför hänsköts frågan till styrelsen.

Ingen gissningslek
De siffror som kommunen nu har som underlag för budgetprocessen kallar Olsson ”en gissningslek ett och ett halvt år innan budgetåret 2018”. Men det handlar varken om gissning eller lek. Siffrorna bygger på skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och landsting och på annonserade förändringar i statsbidragen. Prognoserna är förvisso inga absoluta sanningar, men att budgetramar läggs utifrån prognoser är så som görs i alla sammanhang, inte bara i kommunen. Prognoserna pekar nu på att det krävs kostnadsminskningar alternativt inkomstförstärkningar på drygt 300 miljoner kronor för år 2018 och 540 miljoner för år 2019. Det hade ju varit värdefullt om Olsson vid styrelsesammanträdet hade haft något annat material att bygga budget på än prognoser, men något sådant presenterades aldrig. Tilläggas kan att budgeten ska fastställas i juni nästa år, och dit är det bara 9 månader, inte ett och ett halvt år.

Visst ska verksamheten utvecklas
Olsson hävdar att beslutet innebär att kommunen inte ska utveckla verksamheten och att det bara är nedskärningar det handlar om. Men i beslutet heter det att nämnder ska ”genomföra en nulägesanalys av hur ekonomi, verksamhet och kvalitet samt personalresurser utvecklas. I nulägesananalysen identifieras behov av effektiviseringar och kvalitetsförbättringar.” Det är svårt att se varför Olsson vänder sig mot detta. När ekonomin är knaper är det väl rimligt att se över om kostnaderna kan minskas, om pengarna kan nyttjas på ett bättre sätt. Och kan inte kostnaderna bantas tillräckligt, så får en vända på steken och se efter möjligheterna till inkomstförstärkningar, dvs i kommunens fall skattehöjningar. Men det är inte nämndernas sak att föreslå skattehöjningar.

Olsson utan alternativ
Så långt tillrättalägganden av Olssons påståenden. Men det kan ju också vara intressant för VB:s läsare att ta del av Olssons alternativ. Faktum är att Olsson enbart yrkade på att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle återkomma med förslag om hur nämnderna under våren ska kunna lägga egna budgetförslag enligt kommunallagen. Inga andra yrkanden om ekonomiska ramar för nämnderna, inget yrkande om alternativ process. V:s enda yrkande var alltså ett slag i luften, eftersom V-förslaget tillgodosågs i majoritetens förslag till beslut.
Olsson ägnar sig åt skuggboxning. Denna uppvisning är en ”parodi på oppositionspolitik”, för att låna och modifiera en formulering från ett av Olssons uttalanden.

Inga kommentarer: