2018-04-19

Miljöpartiet föreslår omarbetning och nytt samråd kring översiktsplanen av Ulf Nymark

Miljöpartiet röstade vid gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden emot att godkänna utställning av förslag till översiktsplan för Lunds kommun. I en första omgång yrkade vi att nämnden skulle besluta att planförslaget skulle gå tillbaka till Stadsbyggnadskontoret för bearbetning (s k återremiss), och för att därefter sända ut planen för ett nytt samråd.

Nytt samråd
Anledningen till att vi vill se ett nytt samråd är att det nu antagna utställnings-förslaget på flera avgörande punkter skiljer sig från samrådsförslaget. Flera nya strategier och ca 180 konkreta ställningstaganden har tillkommit. Ett tydligt kartmaterial över planerad mark- och vatten-användning saknades också i samrådet. Endast i form av ett protokollsutdrag kunde lundabor och andra berörda ta del av de beslut som nämnden tagit. Det gäller bland annat den planerade kraftiga exploateringen av högklassig jordbruksmark och planeringen för ökad biltrafik genom ett flertal nya vägar och trafikplatser för bilar. Redovisning av miljö- och hållbarhetskonsekvenser saknades helt i samrådsunderlaget.

Omarbetning
I uppdraget inför ett nytt samråd yrkade Miljöpartiet på omarbetningar på flera avgörande punkter. Som exempel kan nämnas:
 • att ingen ny högklassig jordbruksmark ska tas i anspråk för exploatering
 • att planeringen av samtliga nya vägar och trafikplatser utgår ur planen
 • att parker och andra högkvalitativa grönytor skyddas från exploatering
 • att i planen översiktligt beskriva vad som krävs för att Lund ska klara klimatmålet för transportsektorn
 • att nästa etapp för utbyggnad av spårväg planläggs
 • att planperioden begränsas till 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta år utgår ur planen
Sammanfattningsvis menar vi att det förslag som nu föreligger på ett flertal avgörande punkter skiljer sig från samrådsförslaget vilket gör ett nytt samråd kring planen nödvändig.
   När Miljöpartiets förslag om återremiss och nytt samråd föll ansåg vi oss inte kunna rösta för att planförslaget i nuvarande skick ställs ut. Därför röstade vi avslag på planen.

För en hållbar översiktsplanering
Vårt nej till planförslaget är ett ja till bevarandet av högklassig jordbruksmark, ett ja till minskade klimatutsläpp från vägtrafiken och ett ja till att skydda våra parker från exploatering. Kort sagt: ett ja till en hållbar översiktsplanering. Vårt ställningstagande för en ny samrådsomgång är ett ställningstagande för att lundabor och andra berörda ska ha ett komplett och tydligt underlag för dialog och diskussion kring den nya översiktsplanen.
Ulf Nymark , Miljöpartiet

NOT. Vänsterpartiet yrkade också på återremiss men med egna formuleringar av återremissuppdraget. I slutomröstningen röstade dock V för att godkänna utställning av förslaget. C yrkade avslag.

Inga kommentarer: