2018-09-27

Grönt cykelprogram för Lund. Del 2 av Ulf N

I VB nr 26 redovisades en del av det cykelprogram som MP i valrörelsens slutskede ut med. Det är ett 25-punktsprogram för mera och bättre cykling. Här följer nu fortsättningen på programmet, de 12 sista punkterna

14. Enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägbanan.
Att i huvudsak bygga enkelriktade cykelbanor på båda sidor av vägen i enlighet med lundamodellen är ett bra sätt att säkra framkomligheten – så länge systemet följs. Det måste bli tydligare med såväl skyltning som med markeringar i vägbanan med pilar, vilken färdriktning som gäller!

15. Fler och bättre cykelställ!
Antalet cykelställ behöver öka markant för att möjliggöra ett ökat och attraktivt cyklande. För att hela resan ska gå snabbt och bekvämt måste det vara lätt att hitta en cykelparkering och att parkera cykeln. Alla cykelställ ska ha väl tilltaget utrymme mellan cyklarna (så kallat cc-mått) och ska som regel erbjuda fastlåsning i cykelram så att cyklisten kan vara säker på att cykeln står kvar!

16. Cykelparkering för lådcyklar.
Det behövs särskilt anvisade cykelparkeringsplatser för lådcyklar då det ofta är för trångt och fullt i befintliga cykelställ för att kunna parkera lådcykel. Parkering för lådcykel bör anläggas nära målpunkter för lådcyklister, exempelvis vid dagligvaruhandel. Parkering för lådcykel och cykelkärror behöver också finnas vid alla kommunens förskolor.

17. Pendlarparkeringar för cyklar.
God tillgång på pendelparkeringsplatser måste säkerställas både vid Lund C och i vid kollektivtrafikhållplatser i de östra tätorterna. Pendlarcykel-parkeringar ska vara väl upplysta ur trygghetssynpunkt. Cykelställen ska regelbundet rensas på vrakcyklar och skräp.

18. Underhåll för farbarhet året om.
Lunds cykelvägar ska vara farbara och säkra så stor del av året som möjligt. Såväl vinterväghållning med sopsaltning, som lövsopning och borttagande av vintergrus måste prioriteras så att cykelvägarna är hela tiden är säkra och framkomliga. Faktum är att underlaget spelar stor roll för antalet singelolyckor, vilket är den vanligaste formen av cykelolycka.

19. Vid vägarbeten eller andra tillfällen då en cykelbana måste stängas ska cyklisterna förvarnas

med tydlig skyltning. 
En alternativ färdväg som är säker samt gen och komfortabel för cyklister måste garanteras. Uppföljningen av entreprenörer som gör vägarbeten behöver förbättras.

20. Cykelvägar till de östra tätorterna.
Alla tätorter behöver kopplas samman med gena och bra cykelvägar av hög standard och med bra belysning. Även andra viktiga målpunkter på landet, som exempelvis Skrylle bör få en gen och tydlig koppling till Lund med cykel. Lunds kommun behöver arbeta gentemot Region Skåne så att dessa cykelvägar prioriteras i den regionala cykelvägsplanen, vilken styr utbyggnaden av cykelvägarna utanför tätorterna.

21. Läplanteringar etableras längs cykelvägar utanför tätorterna.
Cykelvägen till Dalby ges högsta prioritet. Den skånska blåsten kan dämpas samtidigt som den biologiska mångfalden stärks med blommande buskar som gynnar fåglar och humlor.

22. Cykelringled.
Miljöpartiet vill att det byggs en cykelringled som gör det möjligt att på ett smidigt sätt cykla mellan stadsdelar. En första etapp av cykelringleden bör byggas för att koppla samman Väster och Norra Fäladen.

23 Utveckla cykelfartsgator.
Cykelfartsgator där cykeltrafiken har företräde och sätter normen för hastigheten bör prövas i Lund. Cykelfartsgator är vanliga i Nederländerna och har prövats i Göteborg med särskild utformning. Vi vill se att Lund går före och bidrar till att utveckla en svensk version av cykelfartsgator.

24. Särskilda satsningar på att öka barns och ungas cyklande!
Tyvärr cyklar barn och unga vuxna allt mindre, en trend som behöver brytas. Brist på fysisk aktivitet ökar risken för en rad sjukdomar. Det behövs fler säkra cykelvägar till skolor, förskolor och fritidsaktiviteter. Skolan behöver också ta ett större ansvar för att lära ut trafikregler och uppmuntra till cyklande.

25. Prioritering av gaturummet.
Cykeln måste få plats i gaturummet. Enligt Resvaneundersökning Syd 2013 sker 46 % av alla resor i Lunds tätort med cykel. Även om cykeln är yteffektiv i jämförelse med många andra fordon förtjänar cykeln ett större utrymme både på gatan och i budgeten.

Inga kommentarer: