2019-10-24

Klostergårdens byalag: Uttalande om Fördjupningsplan Källby vid möte onsdagen den 23 oktober 2019

Vi uppskattar självfallet tillkomsten av Klostergårdsstationen och de mycket förbättrade kommunikationsmöjligheter som den medför.
   Samtidigt vill vi minska de intrång i våra närbelägna naturliga grönområden som utbyggnaden av Källby kan medföra.
   Vi begränsar oss i detta uttalande huvudsakligen till Klostergårdens och Arenans närområde.

1. Vi föredrar förtätningsalternativ 1 eftersom vi är särskilt angelägna att bevara så mycket som möjligt kring Höje å och dammarna.
   Vi har i Klostergårdens byalag alltid förespråkat förtätning för att bevara naturliga grönområden, odlingslotter, koloniområden och åkermark nära bebyggelse.
   Vi har alltid betraktat vår stadsdel som ett exempel på god förtätning.

2. Vi vill bevara det gröna stråket längs järnvägen på Klostergårdssidan som promenad- och cykelstråk. Det föreslagna snabbcykelstråket får inte störa promenader med barnvagnar, hundar, rollatorer och rullstolar.
   Vi är emot buss- och bilkopplingar under järnvägen och till väg 108. Däremot är det viktigt att det finns goda cykel och gångförbindelser.

3. Vi uppskattar korpfotbollsplanerna som en viktig del av Klostergårdens friluftsstråk i anslutning till idrottsplatsen och önskar att sport- och idrottsverksamheten i området fortsätter och att utbyggnaden längs Västanväg begränsas.

4. Vi ser utbyggnaden av Arena-området med det i flera byggnader uppdelade Skidbackehuset längs Finalgatan och dess fortsättning söder om Nordanväg som en förtätning som ökar möjligheterna att bevara våra grönområden.

5. Vi menar att förtätningen söder om Sunnanväg mellan Stattenavägen och Sankt Larsvägen och liksom på parkeringsplatsen längst västerut måste ske med aktsamhet.
   Byalaget föreslog 2006 att bostäder skulle uppföras ovanpå Klostergårdens fem parkeringshus i stället för den planerade utbyggnaden vid Höje å. Det är fortfarande en rimlig förtätning.
   Däremot är förslaget att bygga på de smala parkeringsremsorna norr om Sunnanväg olämpligt eftersom det skulle skymma de boendes sikt söderut.

6. Vi vill att synpunkterna ovan tas i beaktande när beslutet om FÖP Källby antas och önskar att de också blir ihågkomna när planen förverkligas.
Onsdagen den 23 oktober 2019
Klostergårdens byalag


Gunnar Stensson, Colette Benjamine, Inga-Lena Sjöström, Elisabeth Kjellström, Marie Hegnelius, Ann-Britt Hansson och Jan Engvald

Inga kommentarer: