2020-02-20

Lönsamt med massor av massor i Flyinge av Ulf Nymark

Ett märkligt projekt håller nu på att förverkligas i Flyinge, vilket bland annat Sydsvenskan rapporterat om (6 februari). I en hage fylls nu på med 200 000 ton schaktmassor för att skapa en ridstig på en vall som bitvis är 2,5 meter hög och 6 meter bred på topp, dvs. avsevärt bredare vid basen. Så här ser i korthet bakgrunden ut:
 

 
Marklov utan uppgift om mängden schaktmassor
I februari 2018 beviljar Stadsbyggnadskontoret, SBK, marklov för ”ändrad marknivå” för en ridstig på en vall i en hage i Flyinge. Av själva beslutet framgår inget om vallens höjd och bredd. Höjd och bredd finns med i ansökan från företagaren, men alltså inte i beslutet. Inte heller framgår dessa uppgifter av de tre ritningar som åtföljer beslutet. Ritningarna saknar skalangivelse och kan nog inte i egentlig mening kallas ritningar. Uppgift om mängden schaktmassor som ska tippas i hagen finns varken i ansökan eller i beslutet om marklov.

Anorektisk information till grannarna
SBK:s information till berörda grannar innehåller inga som helst uppgifter om vad det egentligen handlar om. Där står bara att beslutet gäller ändrad marknivå. Hänvisning sker till det bristfälliga ritningsunderlag som finns på SBK, men som alltså inte finns med i informationsbrevet. Informationen saknar helt uppgift om mängden schaktmassor eller vallens omfattning.

Miljöförvaltningen ger klartecken – trots ifrågasättande från Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen vänder sig efter företagarens anmälan om ”användningen av avfall för anläggningsändamål” till Länsstyrelsen för yttrande. Det är i denna anmälan som mängden avfall anges för första gången i kommunikationen med Lunds kommun, alltså 200 000 ton. Länsstyrelsen ifrågasätter mängden schaktmassor och anser att det hela handlar om ”bortskaffning av avfall”, vilket inte är tillåtet under aktuella förutsättningar.
   I maj 2018 ger Miljöförvaltningen klartecken för anläggningen av jordvallen, trots Länsstyrelsens ifrågasättande.

Varför så mycket schaktmassor?
Grannarna till hagen i Flyinge protesterar mot lastbilstransporter och mängden schaktmassor. De oroas också för att allmänrättslig mark ska privatiseras.
Grannar och bybor undrar över varför ridstigen måste ligga så högt, på 2,5 meters höjd. Ingen förklaring har såvitt jag kunnat utröna getts från entreprenören. En kan måhända tolka företagarens planer på ett bygga bostäder inne i vallen som en möjlig förklaring. (Sydsvenskanartikeln 6 feb.)
   Bostäder i detta område förutsätter detaljplaneläggning och kommunens planering för området innefattar inte bostäder, tvärtom föreskriver områdesbestämmelserna stor restriktivitet med bostäder här. Ingen ansökan om detaljplaneläggning har heller (10 februari) inkommit till kommunen.

Lönsamt ta emot schaktmassor
Oavsett hur det går med bostadsbyggandet i jordvallen kan det ändå projektet bli en lönsam affär för företagaren. Ersättningsnivån i det aktuella projektet är för mej okänd. Med utgångspunkt från den ersättning Lunds kommun får för att ta emot schaktmassor – varierande mellan 32 kr/ton och 100 kr/ton kan en uppskattning göras. Räknar en bara på det lägre beloppet, 32 kr/ton, inbringar schaktmassorna i hagen i Flyinge, en nätt slant på drygt 6 miljoner kr. Och, ja, vid högre belopp per ton kan ni själva räkna ut totalsumman.
   Alltså: ju mera schaktmassor, desto större intäkter. Men som företagaren tycks vilja ha sagt i den i inledningsvis nämnda Sydsvenskanartikeln: det är ju inte kriminellt att tjäna pengar …

MP initiativ i fullmäktige
MPs fullmäktigeledamot och representant i Miljönämnden, Ewa Björnberg, har reagerat på de oklarheter som råder kring projektet och i dagarna lämnat in en fråga i fullmäktige till Miljönämndens ordförande. Frågan som Ewa ställer är helt enkelt om ordföranden är beredd att stoppa dumpningen av schaktmassor ”i avvaktan på att konsekvenserna för naturmiljön samt möjligheten att minska mängden tillförda massor utreds”. Svar kommer förhoppningsvis vid fullmäktigesammanträdet den 27 februari.
 

Framtidsvision hos byggnadsnämnden 

Inga kommentarer: