2020-10-15

Nästa strid om nybyggnation av Ann Schlyter

 Nu går startskottet för nästa stora strid mellan byggnadsnämndens majoritet och den stadsmiljömedvetna delen av Lunds befolkning. Medan striden om Galten pågår för fullt inleds den om Häradshövdingen.

 


Drönarbild över stadsbilden sett från söder,
planområdet är markerat med orange linje.

 

Egentligen borde striden ha börjat i april då Skanska, som tidigare köpt fastigheten där gamla tingsrätten ligger, ingick ett avtal med kommunen som innebar att de fick rätt att köpa kommunens mark runt omkring, en så kallat markreservation. Tillsammans med kommunen skulle de planera för en kongressanläggning. I tekniska nämnden var endast Vänsterpartiet och FNL emot. Miljöpartiet avstod från att rösta.

   Skanska gick ut i pressen med en vision om ett 17 våningshus. De begrep säkert att det var omöjligt, men hoppades antagligen på en kompromiss som ändå innebar hög exploatering. Och efter förhandlingar kommer nu förslag på ett inriktningsbeslut till byggnadsnämnden. Det är naturligtvis mycket bättre än Skanskas första vision, och många fromma önskningar formuleras, men inga skarpa riktlinjer.

   I det förslag till inriktningsbeslut som föreläggs byggnadsnämnden idag torsdag föreslås att en tidigare beslutad process om en programfas utgår. Det skulle innebära att Lunds befolkning får betydligt försämrade möjligheter att påverka planerna.


Vänsterpartiet yrkar naturligtvis avslag på en sådan hantering och kommer att föreslå omformulering av de fromma önskningarna i förslaget till inriktningsbeslut till mer bindande formuleringar. I nuläget ser yrkandena ut såhär:
 • Att den nya bebyggelsen ska berika de omgivande stadsrummen och ansluta till den befintliga skalan, fyra till sex våningar.
 • Att grönytan söder om gamla Tingsrätten inte ska bebyggas utan bevaras som offentligt rum med Tingsrättens gamla byggnader synliga.
 • Att behovet av en större kongressanläggning omprövas.
 • Att bruttototalarean, BTA, ej överstiger de 25000 kvadratmeter som gällande Ramprogram för området anger.
 • Att den gamla Tingsrätten ska bevaras och integreras i en mötesanläggning. Rivning och ”återuppbyggnad” av innegården ska inte komma ifråga.
 • Att i utformandet av den tillkommande bebyggelsen särskild omsorg ägnas åt mötet med Klosterkyrkan och Klostergatans fondmotiv.
 • Bilparkering bör byggas efter reducerad norm. Ingen utökning av bilplatser bör ske, men cykelparkering bör tillkomma.
 • Att ge hög prioritet åt utformningen av gång- och cykelvägen från Stadsparken mot Västerbro som ett grönstråk vilket markerar var stadsvallen (antas ha) gått.
 


 

Rivning eller förstörelse av den gamla tingsrätten ritad av Westman liksom det höghus långt högre än Klosterkyrkans torn är förslag som säkert fler partier kommer att ställa upp på. Samtal har förts med Mp och FNL och det är mycket möjligt att vi kommer att jämka våra yrkanden så vi kan lägga dem gemensamt.

Hur byggnadsnämndens möte avlöper rapporteras i kommande nummer


Byggnadsnämndens handlingar i ärendet:
BN Tjänsteskrivelse 2020-10-02
BN Ramprogram för Lund C 2015-03-10
BN PM kulturmiljö Häradshövningen 2020-10-01

 

Inga kommentarer: