2008-12-18

Om att undvika offentlig diskussion
av Mats Olsson

Lund har begåvats med ett nytt politiskt organ, som kallas för ”Arbetsutskottet för övergripande, samordnad, strategisk samhällsplanering”. Den 15 december 2008 var det, precis som alla måndagar, möte i kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund. Under den hemlighetsfulla dagordningspunkten ”Plansamråd - inledande diskussion” beslutade arbetsutskottet, utan att något underlag i förväg aviserat att ett sådant beslut skulle fattas, att inrätta detta nya forum, bestående av dem själva och ordförandena och viceordförandena i tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

Samma människor i alla grupper
Beslutet har alltså inte föregåtts av någon som helst debatt, varken om dess ändamål eller eventuella nödvändighet. Syftet sägs bland annat vara att bedriva ”samordning och ledning” och att ”bereda frågor av långsiktig och strategisk karaktär”. Meningen är också att det nya organet ska minska behovet att tillsätta speciella projektgrupper. Ett av argumenten som framfördes på mötet, och som upprepades av Tomas Avenborg (m) i SDS 18/12, var att det är samma människor som sitter i alla dessa grupper. Men det är lögn. Visserligen har de borgerliga och socialdemokraterna en tendens att nominera in sina manligt dominerade tekniska presidialer, men vänsterpartiet har t.ex. Angelica Svensson i Centrumberedningen, Nilla Bolding i gruppen för byutveckling och Nita Lorimer i Brunnshögsgruppen.
På mötet var det bara jag som argumenterade emot inrättandet av detta organ. För det första anser jag att de tekniska nämnderna redan har en alldeles för stark dominans i Lunds samhällsplanering. Skola, förskola, vård- och omsorg, samt överhuvudtaget lundabornas sociala och kulturella behov kommer ofta i tredje eller fjärde hand när byggherrar och andra aktörer ska tillfredställas. Men samhällsplanering handlar ytterst om människorna och deras liv och drömmar, inte om asfalt och betong. Jag skulle hellre se ett organ för samhällsplanering där de s.k. mjuka nämnderna får en framträdande plats.

Förgubbas
För det andra bidrar detta ytterligare till att politiken förgubbas. Presidierna i byggnads- och tekniska nämnden består av fem män och en kvinna. Detta nya organ ska ersätta framtida projektgrupper i vilka partierna har en möjlighet att skapa en mer jämställd fördelning.
För det tredje är detta ett sätt att undvika offentlig diskussion. Om tre tunga kommunala instanser redan har diskuterats sig samman, på möten där inga ståndpunkter protokollförs, riskerar det viktigaste samtalet att tyna bort: det offentliga samtalet. I stället bör olika åsikter och perspektiv, i såväl större som mindre samhällsplaneringsfrågor, brytas mot varandra, skrivas in i protokoll och formuleras som yttranden, så att press och allmänhet kan se vad det är som pågår.

Inga kommentarer: