2011-09-29

Peak Oil 11 av Erik Kågström

Den 22 september i år höll jag ett föredrag för Vänsterpartiet i Lund om ”Energisituationen i världen, Peak Oil m.m.” Det blev en sammanfattning av det jag inhämtat på energiområdet, framför allt från olika nätsajter.
   När det gäller tidpunkten för Peak Oil har jag kommit fram till att den är helt beroende av hur världsekonomin utvecklas framöver. Om vi får en s.k. ”double-dip” med recession och eventuellt långvarig depression kommer efterfrågan på olja att minska och det kan dröja länge innan efterfrågan kommer ikapp tillgången. Om världsekonomin mot förmodan skulle lyfta igen och återgå till en årlig tillväxt av globala BNP på fyra procent då kommer oljepriset att bli den kritiska faktorn. Det blir alltmer ont om billig olja och den ökande energiåtgången vid utvinning gör att det energinetto som kommer marknaden till del per fat olja efterhand minskar. Vid varje tidpunkt finns det ett oljepris som inte får överskridas under längre tid utan att det får allvarliga effekter på världsekonomin. En tänkbar utveckling åskådliggörs i fig.
Ökad ekonomisk aktivitet leder till stigande oljepriser och när den kritiska nivån uppnåtts blir det recession som följs av fallande oljepriser. Efter en tid hämtar sig ekonomin igen och samma sak upprepas till dess att det blir uppenbart att framtida ekonomisk tillväxt inte är möjlig och en ny typ av ekonomi som inte är tillväxtberoende måste införas.
   Den som är intresserad av hur jag kommit fram till sådana slutsatser kan läsa    mitt föredrag i skriftlig form på  min blogg.
   Detta är mitt sista inlägg om Peak Oil. I fortsättningen tänker jag skriva om det framtida samhälle som kan växa fram när den nuvarande tillväxtberoende ekonomin misslyckats.

Inga kommentarer: