2012-03-22

Överklagande av kommunalt beslut av Ulf Nymark

Överklagande av Kommunstyrelsens i Lund beslut den 29 februari 2012, § 71.
Kommunens diarienummer KS 2011/1017

Skäl till överklagande
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)

Mitt yrkande
Kommunstyrelsen i Lunds kommun beslutade den 29 februari 2012, § 71 följande:
   Att från år 2012 gå med i projektet Copenhagen Connected
   Att kommunkontorets driftbudgetram för 2012 utökas med cirka 220 000 kr
   Att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
Undertecknad yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet.
Motivering för mitt yrkande
Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. Beslutet innebär individuellt ekonomiskt stöd till insatser för att främja en enskild näringsidkare i utlandet, utan att synnerliga skäl föreligger.
Projektets syfte
Projektet Copenhagen Connected är en del av ett större projekt, Global Connected. Huvudfinansiär av projektet är danska näringslivssammanslutningar samt Köpenhamns flygplats Kastrup. Även danska staten och Köpenhamns kommun är medfinansiärer med minoritetsposter i projektet. Projektet är att betrakta som ett konsortium för marknadsföring/reklam för det vinstdrivande aktiebolag som äger Kastrup flygplats. Detta framgår tydligt på flera ställen i Kommunstyrelsens beslutsunderlag:
  1. I Kommunkontorets tjänsteskrivelse under rubriken ”Sammanfattning” (första styckets andra mening): ” … bedriver projektet Copenhagen Connected med syfte att marknadsföra storflygplatsen”.
  2. I ”Udkast till projektoplæg, Copenhagen Connected, November 2009 där det på sid 1 framgår att projektet baserar sig bland annat på:
   – Styrkelse av den fortsatte efterspørgsel og dermed sikring av eksisterende netverksbærende ruter til og fra København.
   – Tiltrækning af nye internationale ruter fra internationale gateways på vigtige økonomiske vækstmarkeder.
Till detta kan läggas att det överordnade projektet, Global Connected, i den ”Notat” som också ingår i Lunds kommuns beslutsunderlag anger likartade syften samt mäter resultatet av projektets verksamhet i hur många internationella flyglinjer man lyckats värva för flygrutter till Kastrup.

Projektets karaktär
Kommunalt engagemang i flygplatser kan under vissa omständigheter anses vara förenligt med kommunallagen. Så t ex anges i prop. 1990/91:117 att kommunerna kan inlåta sig på ”sedvanlig kommunal affärsverksamhet”, dvs att kommunerna kan involvera sig i verksamheter genom vilka de mot betalning gör olika slags prestationer till allmänheten i kommunen. Som exempel på sådan ”sedvanlig kommunal affärsverksamhet” nämns bland annat flygplatser, parkeringsanläggning, hamnar etc.
   I rättsfall som återges i Ulf Lindquist, ”Kommunala befogenheter”, 7 uppl., sid 283-285 framgår att en kommun kan engagera sig i anläggande av flygfält genom markanskaffning i kommunen, och att en kommun har ansetts oförhindrad att tillsammans med landsting och övriga kommuner i det egna länet bilda ett aktiebolag för anläggande, drift och förvaltning av en flygplats. En kommun kan också ge investeringsbidrag till statliga flygplatser.
   I fallet Copenhagen Connected handlar det inte om ”sedvanlig kommunal affärsverksamhet” eller om markanskaffning eller gemensamt primär- och sekundärkommunalt bolag för flygplatsdrift. Det rör sig inte heller om kommunalt investeringsstöd till en statlig flygplats i det egna landet. Varken förarbeten till kommunallagen eller rättsfall återgivna i ”Kommunala befogenheter” ger stöd för att en kommun kan ge marknadsföringsbidrag till en kommersiellt driven flygplats i en kommun som inte är grannkommun, utan belägen i ett annat land.

Flygplatsens ägarförhållanden
Majoritetsägare i bolaget är det australiska aktiebolaget Macquarie Airports. Danska transportministeriet äger en förhållandevis stor minoritetspost, ca 40 procent, medan resten ägs av privata och institutionella finansinstitut i Danmark. Så vitt jag har kunnat utröna ingår ingen dansk kommun i flygplatsens ägargrupp.

Sammanfattning
Projektet Copenhagen Connected och projektet Global Connected har till syfte att stärka den enskilde näringsidkaren Kastrup flygplats konkurrenskraft genom att locka fler internationella flygrutter till flygplatsen. I första hand är det Kastrup flygplats som tillgodogör sig projektets insatser, i andra hand Danmark, och i tredje hand Köpenhamn. Lunds roll och utbyte av deltagande i projektet (annat än som medfinansiär) nämns överhuvudtaget inte i ”Projektoplæg”, November 2009 och preciseras inte heller i beslutsunderlaget i övrigt.
   Lunds kommunstyrelses beslut måste därför anses hänföra sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen och utgör medfinansiering av ett individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare utan att synnerliga skäl föreligger. Stödet är utformat så att det direkt och/eller indirekt gynnar Kastrup flygplats.

Not: Den majoritet som röstade för deltagande i marknadsföringsprojektet till stöd för Kastrup bestod av S, M, FP och KD. Emot röstade MP. V och C. Dessa tre partier reserverade sig mot beslutet. DV, som inte har rösträtt i Kommunstyrelsen, stödde genom en protokollsanteckning avslagsyrkandet. Majoritetens motivering för att stödja detta reklamprojekt finns att läsa här.

Inga kommentarer: