2014-10-09

Framgafflat - om cykel och trafik; Än en gång om avspärrade cykelbanor av Ulf Nymark

I förra veckans Veckoblad skrev jag i denna spalt om cykelbanor som avspärrats utan förvarnande skyltning om att cykelbanan var oframkomlig och utan någon alternativ förbifart.
   Det visar sig nu att denna form av trakasserier mot cyklister har antagit fullkomligt epidemisk karaktär.
   Runt Mejeriet excellererar kommunen i nonchalans mot cyklister och fotgängare. Ingen skyltning som förvarnar, inga alternativa vägar för cyklister vid avspärrningarna av ett flertal cykelbanor. För cyklister mot Klostergården och mot Malmö finns ingen möjlighet att ta sig fram på ett lagligt och trafiksäkert sätt. Och det är direkt oförskämt mot gångtrafikanter i samma riktning att hänvisa till gångbanan på andra sidan. Fotgängaren mot Klostergården förväntas alltså korsa tre biltrafik prioriterade trafikljusövergångar för att komma över den korsande bilvägen.
 

Bild 1. Avspärrad gång- och cykelväg mot Malmö i korsningen med Ringvägen.
 
Kravallstaket
Cyklister som färdas Södra vägen och ska vidare västerut på Ringvägen möts också av kravallstaket i syfte att förhindra fortsatt färd. Även gångtrafikanter drabbas av samma öde.
 
 
Bild 2. Avspärrad gång- och cykelbana i samma korsning som bild 1, men i riktning västerut.
 
För cykeltrafik som kommer från Mejeriet och österut upphör utan förvarning cykelbanan i en avspärrning. Ingen som helst upplysning om hur väghållaren tänker sig att cyklister ska komma vidare.
 

Bild 3. Avspärrad cykelbana intill S Esplanaden, vid Mejeriet, i riktning österut.
De flesta cyklister löser det förstås genom att bryta mot trafikreglerna (Bild 4), vilket är fullt förståeligt.

Bild 4. Kommunen uppmuntrar genom sina cykelfientliga avspärrningar till regelbrott. Här finner en cyklist alternativ till den avspärrning som visas i bild 3.
 
Jordvallar
Cykelvägen genom S:t Jörgens park som är en del av lila cykelstråket spärras av med två höga jordvallar ett mellanliggande dike. (Diket syns dock inte på bilden).
 

Bild 5. Avspärrad cykelbana (lila huvudstråket) i S:t Jörgens park. Det branta och djupa diket bakom vallen framgår inte av bilden.
 
Ingen som helst förvarning om avspärrning och fullständigt livsfarligt. Här har cyklister att välja på att vända, stiga av sitt fordon och leda det eller att regelvidrigt cykla i terrängen.

Cykel- och gångtrafik är av mindre betydelse
Av dessa exempel kan man dessvärre dra följande slutsats om kommunens syn på cykel- och gångtrafik: cykel- och gångtrafik är i förhållande till biltrafiken mindre viktig, trots allt tal om motsatsen. Gång- och cykelbanor kan stängas av hur som helst. Kommunen inte bara struntar i om cyklister och fotgängare bryter mot trafikregler – man bokstavligen uppmuntrar till brott genom sitt sätt att skära av cykel- och gångvägar.
   Ja, jag skriver kommunen, fast jag är medveten om att det i varje fall vid Mejeriet inte är kommunen som gräver. Men det är kommunen som är väghållare, det är kommunen som ger tillstånd till grävning, det är kommunen som ska ge anvisningar hur trafikföringen vid grävning ska lösas, det är kommunen som ska se till att anvisningarna följs.

Biltrafiken är den ”riktiga” trafiken

Mot detta kan förstås de som försvarar dessa ideliga trakasserier mot cyklisterna att cyklisten kan ju stiga av sin cykel och leda den förbi barrikaderna. Fast Lunds kommun säjer sig nu prioritera cykeltrafiken. Emellertid kan jag inte föreställa mej att kommunen skulle förfara på samma sätt gentemot biltrafiken: att stänga av bilvägen och hänvisa bilisterna till att leda sitt fordon förbi avspärrningen eller på grund av oskyltad avspärrning tvinga dem vända tillbaka samma väg de har kommit och efter ett skön finna en alternativ väg att komma till sin målpunkt.
   Stängs en bilväg tillfälligt av så skyltas det i god tid om förbifart och varnas tydligt vid avspärrningen. Skulle det gälla t ex utfarten mot Malmö eller vägen mot Södra Sandby skulle det sättas in stora annonser i tidningar och meddelas på allehanda sätt dagar i förväg. För se bilar, det är ju den ”riktiga” trafiken, den som verkligen räknas – även i den så kallade cykelkommunen Lund.

Inga kommentarer: