2016-03-31

Åter om exploateringen av Vipeholmsparken
av Ulf Nymark

Planeringen för att bygga 550 bostadsrätter i det som återstår av Vipeholmsparken fortskrider. Detaljplanen är nu inne i den s k antagandefasen, dvs. att planen nu är på väg till fullmäktige för beslut. Den kommer troligen upp för behandling i fullmäktige i april eller maj. Förutom att 24 nya hus ska byggas i parken ska också en genomfartsgata för 2000 bilar per dag byggas. Fortfarande är Miljöpartiet det enda parti som är kritiskt till att grönområdet tas i anspråk för en så kraftig utbyggnad. Protesterna från boende i närområdet har varit omfattande.

Kommunens Grönstruktur och naturvårdsprogram
Bakgrunden till MP:s ställningstagande sammanfattas i kommunens Grönstruktur- och naturvårdsprogram. Där heter det om Vipeholmsområdet:
   ”Vipeholm byggdes i början av 1900-talet och var avsedd som regemente med kaserner men efter krigsslutet 1918 avbröts bygget. Det fullföljdes först på 1930-talet, men då som en vårdanstalt för förståndshandikappade. Vipeholm är en kulturhistoriskt intressant anläggning framförallt i de västra delarna där den äldre bebyggelsen, gårdsrummen och den anlagda parkdelen finns bevarad. Det är av betydelse att denna miljö bevaras och är tillgänglig för allmänheten.
   Vipeholms parkanläggning är värdefullt inslag med stora trädindivider och fina trädridåer.”
 

Vipeholm 1960-talet
 
Miljöpartiets reservation
I samband med att majoriteten i Byggnadsnämnden, vilket var samtliga partier utom MP, beslutade att godkänna planen och skicka den till kommunfullmäktige för antagande, reserverade sig MP mot beslutet. I sin reservation skriver MP:
   ”Miljöpartiet ställer sig positivt till en försiktig utbyggnad i Vipeholmsparken, företrädesvis på redan hårdgjorda ytor. Lunds kommun behöver förtäta för att åstadkomma nya bostäder utan att exploatera åkermark. Men Lundaborna behöver också gröna parker och bostadsområden förskonade från genomfartstrafik. Slutförslaget är bättre än det ursprungliga förslaget men innebär att karaktären av park- och grönområde i princip försvinner. Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet för Lunds kommun slår fast att miljön i området ska bevaras och hållas tillgänglig för allmänheten. I programmet framhålls att parkanläggningen utgör ett värdefullt inslag med stora träd och trädridåer, och att området har stor betydelse för rekreation och grönstruktur.

Lika mycket bilar som på Klostergatan
Slutförslaget innebär att området öppnas upp för motortrafik i genomfart med minst 2000 bilar per dygn. Det som tidigare varit ett lugnt område för rekreation får nu en gata med lika stort bilflöde som det är till exempel på Klostergatan (väster om Kyrkogatan) i stadskärnan. Planförslaget har fortfarande en tydlig inriktning på att prioritera biltrafik i förhållande till kollektivtrafik. Vi anser att planen bör omarbetas så antalet p-platser minskar i förhållande till parkeringsnormen. Bilparkering bör i första hand samlas i p-huset.

Separera gång- från cykeltrafk
Lunds kommuns strategi för gångtrafik och för cykeltrafik innebär att gångtrafik tydligt ska separeras från all fordonstrafik, det vill säga att fotgängare och cyklister också skiljs åt. Slutförslaget innebär blandad trafik till exempel längs genomfartsgatan vilket alltså inte följer kommunens beslutade strategi.
   Miljöpartiet anser att detaljplanen bör anpassas så att genomfartstrafik undviks, parkeringsnormen minskar och parkering koncentreras till p-hus samt att planerad bebyggelse närmast grönstråket längs Hardebergaspåret anpassas ytterligare så att den värdefulla park- och kulturmiljön inte går om intet.
   Det är sorgligt att Grönstruktur- och naturvårds-programmets skrivningar om vikten av denna miljö bevaras väger så lätt gentemot mäktige byggherrars önskemål.

Inga kommentarer: