2016-09-22

Inga aktiebolag i skola och välfärd! av Gunnar Stensson

Skolkoncernen Engelska skolan, som finns på ett 30-tal platser, ska introduceras på börsen. En av dessa platser är naturligtvis i Lund, där skolan ligger naturskönt i den lövrika St Lars-parken.
   Vinstsugna investerare står redan på kö. Segregering är den perfekta vinststrategin. De avskräcks ingalunda av Ingmar Reepalus förslag till vinsttak, som Svenskt Näringsliv och allianspartierna utpekar som det största hotet mot svensk skola och ekonomi just nu.
   Men även bland allianspartiernas företrädare finns det individuella undantag. Man behöver inte vara intellektuellt ohederlig, fast man tillhör Svenskt Näringslivs megafoner som L, C och M.

Anne-Marie Pålsson, M, fastslår i ett inlägg i Sydsvenskan 19/9 att aktiebolag är oförenliga med välfärden. Varför?
   Jag citerar: ”Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera eftersom aktiebolags-lagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst.
    Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster.”
   Välfärdstjänster ska vara tillgängliga för alla. För marknaden gäller exkluderandets princip. När den tillämpas innebär det segregering.
    ”Friska medelålders, smarta elever och pigga gamlingar hamnar hos de privata bolagen medan det allmänna får ta hand om resten.” (Jag skulle ha skrivit: oss andra.)

”På skolans område blir segregeringen ett enkelt redskap för att generera vinst. När reglerna är sådana att skolpengen ska vara densamma för alla säger det sig självt att smarta och självgående elever är rena vinstmaskiner för de privata bolagen...
   I frånvaron av objektiva och nationella instrument för att mäta kunskaper säger betygen inget om skolans prestation eller elevens...”
   Anne-Marie Pålsson bryr sig inte om att nämna, att Pisa-mätningarna visar, att svenska elevers resultat i matematik, läsförståelse och naturkunskap, som en konsekvens av skolkoncernerna, skolpengen och segregeringen, sjunkit som en sten i jämfört med övriga 65 länder.
   Hon nämner inte att andelen elever i friskolor i grundskolan stigit till 25,9 procent och i gymnasiet till 14,8 procent. Hon förutsätter förstås att det är känt.
 

 
”Den som på allvar vill ta till sig problemen i välfärdssektorn ska alltså sätta stopp för de bolag som har vinsten som enda mål för verksamheten.
   De som inte vill det får vackert underkasta sig vinstrestriktioner precis som de tvingas till i alla andra länder. (I alla andra länder!)
   Det skulle göra Sverige till ett land som alla andra och inte till en reminiscens från Sovjettiden, som Svenskt Näringsliv söker skrämmas med.”

Plugga in de här argumenten! Använd dem! Variera dem! Ställ de politiker, som högljutt propagerar för vinster i välfärden, mot väggen!
   Anne-Marie Pålsson är Moderat. Men hon vill att välfärd och skola ska fungera. Hon vill inte att de ska plundras av vinstdrivande koncerner. Därför tolererar hon inte vinster i välfärden.

Inga kommentarer: