2016-10-13

Miljöpartiet om planerna för Källby reningsverk av Ulf N

VA Syd, det kommunalförbund som sköter Lunds med flera kommuners vatten- och avloppshantering, har konstaterat att reningsverket inte räcker till för att klara av de ökade avloppsmängder som blir följden av den kraftiga befolkningsökning i Lund som prognoserna pekar på. Det mesta talar också för att strängare krav på rening är att vänta inom en relativt nära framtid.
   Fullmäktigeförsamlingen är den högsta beslutsinstans i förbundet. De ingående kommunerna har dock en s k ägarnämnd. Ägarnämnden är av rådgivande karaktär. Ordförande i Lunds ägarnämnd är kommunalrådet Emma Bergeringer (MP). När det gäller frågor av principiell karaktär, t ex stora investeringar, har förstås kommunens fullmäktige mer än ett ord med i laget.

Två alternativ
VA Syd har utrett den framtida avloppshanteringen för Lunds del. Två alternativ finns nu för kommunen att ta ställning till. Ett alternativ är att bygga ut Källbyverkets kapacitet, ett annat att via en tunnel leda allt avlopp till Sjölundaverket i Malmö. I detta sistnämnda alternativ blir därmed Källbyverket överflödigt. Båda alternativen handlar om kostnader i storleksordningen 2 - 3 miljarder, dvs om betydligt större investeringar än spårvägssatsningen i Lund.

Fördjupad analys
I veckan som gick hade VA Syds ägarnämnd i Lund sammanträde för att ta ett inriktningsbeslut för vilket alternativ Lund ska välja. Majoriteten förespråkade Sjölundaalternativet. Miljöpartiet ville som enda parti skjuta på nämndens ställningstagande och få fram fördjupade analyser av beslutsunderlag och kompletterande utredning av de miljömässiga konsekvenserna av de två alternativen.
Ulf N


 
MP reservation:
Inriktningsbeslut om alternativ för Lunds framtida avloppsvattenrening
Frågan angående inriktningsbeslut för Lunds framtida avloppsvattenrening är ett beslut som får stora konsekvenser såväl ekonomiskt som miljömässigt. Därför är det viktigt att beslutet vilar på noggrant övervägande och gedigna analyser. De kunskapsunderlag som presenterats ägarnämnden är visserligen omfattande, men vi upplever att det är främst är kommunalförbundets perspektiv som lyfts fram. Därför föreslog vi från Miljöpartiet att en extern granskning av underlaget skulle genomföras innan beslut om att gå vidare med ett specifikt alternativ fattats.

Frågetecken kring miljökonsekvenser
Utredningarna lämnar också en del frågetecken gällande vad som blir de miljömässiga konsekvenserna av en nedläggning av Källby och en flytt av avloppsreningen till Sjölunda. Recipientutredningen menar att ”En av faktorerna som talar emot att lägga ned Källby avloppsreningsverk är att vattenföringen i ån kommer att minska drastiskt av klimatförändringarna.” Därmed blir också Källby avloppsreningsverks bidrag till flödet än mer betydelsefullt. Ett minskat flöde kan antas leda till betydande konsekvenser för fiskar och andra arter i Höje ås ekosystem. Om Källby avloppsreningsverk läggs ned anser vi att det nödvändigt att reningsverkets bidrag till Höje ås flöde säkerställs på annat sätt.

Sämre rening i Sjölunda?
Likaså framstår det som att ett av argumenten som gör att Sjölundaalternativet förordas är att det bedöms som att det alternativet inte ”kräver” lika stor rening av avloppsvattnet som Källby. Oavsett om avloppsreningen sker vid Källby eller Sjölunda hamnar dock vattnet så småningom i Öresund och bidrar till Öresunds totala mängd förorening. Därför menar vi att det bör vara självklart att bästa möjliga rening eftersträvas såväl i Källby som i Sjölunda.

Osäkra antaganden
De ekonomiska kalkylerna präglas av stor osäkerhet. Såväl det långa tidsperspektivet som beräkningen med risker, antaganden och estimeringar gör kalkylen komplex. Investeringssummorna är så passa stora att felräkningar eller felaktiga antaganden får stora konsekvenser. De konkreta investeringarna som presenteras visar att alternativet Källby ligger på 1,901-2,16 miljarder kr under tidsperioden fram till 2075 medan Sjölundaalternativet uppgår till 2,298-2,613 miljarder kr under samma tidsperiod. Investeringarna på Källby är mer utspridda i tiden, medan Sjölundaalternativet innebär att en betydligt större investering på över två miljarder måste hanteras under det kommande decenniet. Det är alltså möjligt att det skiljer sig ca 700 miljoner kr mellan de olika alternativen i ren investeringskostnad. Samtidigt menar man att driftskostnaden skulle bli lägre på Källby, men även dessa antaganden är osäkra. Även om ett antal konsultfirmor som beskrivs som expertis har bidragit till beräkningarna menar vi att det är viktigt att det görs en extern kontroll av beräkningarna.

Låt oberoende expertis utreda!
Vi menar också att det är viktigt att ta chansen att vara med och utveckla bästa möjliga teknik för avloppsrening. Under tidsperioden fram till 2075 kan man anta att det kommer att ske en stor teknikutveckling, precis som det har skett en betydande utveckling de senaste 60 åren. Kanske kommer andra tekniker och alternativ att erbjuda andra möjligheter att utveckla reningen av Lunds avloppsvatten än de som nu har utretts.

MP:s yrkanden
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för våra yrkanden:
-att alternativen utreds ytterligare av oberoende expertis, i tydlig dialog med Höje å vattenråd, särskilt avseende ekonomiska aspekter och miljöpåverkande effekter (på både Höje å och Öresund).
-att i det fall Sjölundaalternativet förordas av nämnden bifalla tillägg angående:
  1. Att Sjölundaalternativet inte får innebära sämre rening än Källbyalternativet.
  2. Att Källby reningsverks bidrag till flödet i Höje å måste säkerställas även efter att avloppsreningen är flyttad.

Inga kommentarer: