2017-09-07

Medborgarnas inflytande över närmiljön
av Gunnar Stensson

1. Ny station vid Klostergården får stora konsekvenser 
Många hade samlats i Klostergårdsskolans matsal i tisdags för att ta del av Trafikverkets information om den nya pågatågsstationen och utbyggnaden av fyrspåren. Intresset var positivt, men någon uttryckte oro för hur den nya parkeringen vid stationen skulle påverka Gröna stråket mellan Arenan och Höje å. Flera oroade sig över risken för intrång i Klostertäppan och odlingslotterna vid Källby mölla.
   Informationen bekräftade i stort sett vad som redan var känt. Utbyggnaden äger rum 2022 till 2024. Passagen för cyklande och gående under spårområdet mellan Nordanvägen och Maskinvägen breddas och förses med uppgångar till stationsområdet. En mindre parkeringsplats byggs vid fjärrvärmeverket.
   De nya spåren förläggs väster om dagens spår. Därigenom minimeras intrånget i det Gröna stråket. Tre nya broar byggs väster om de nuvarande: över Södra ringen, Höje å och väg 108.
   Under byggandet av bron över Höje å kommer ån och dammarna att påverkas liksom odlingslotterna på östra sidan.

Den nya pågatågsstationen blir centrum för en omfattande nybyggnation av bostäder. Hur den kommer att förändra Klostergården och området kring Åkerlund och Rausings väg framgår inte av Trafikverkets information.
   Planeringen av den framtida bebyggelsen är Lunds kommuns ansvar. Det blir stora förändringar på båda sidor av spårområdet.
   Vid kommunens informationsmöte senare i höst kommer vi få veta vad den nya planen kan komma att innebära. En arkitekttävling härom året presenterade flera omfattande och fantasifulla förslag. Många frågar sig vad som kommer att ske med Korpvallens fotbollsplaner.

2. Ingen estrad vid Klostergårdens fontän
Hösten 2015 föreslog Jan Engvald med flera i ett medborgarförslag att kommunen skulle bygga en enkel estrad med tak vid plaskdammen i sluttningen nedanför pumphuset.
   Fontänen är Klostergårdens naturliga samlingsplats på sommaren. Förslaget tillkom sedan en konsert måst inställas på grund av regn.
   Två år senare, vid Tekniska nämndens sammanträde den 23 augusti 2017, svarade nämnden att Aktivia med scen och möjlighet till regnskydd anlagts vid platsen för den tidigare byggleken efter det att medborgarförslaget kommit in.
   Förslaget att ställa ut grillar vid plaskdammen är genomfört och möjligheten att ställa ut bänkar för äldre vid promenadvägen till centrum i anslutning till plaskdammen har ”inventerats” under sommaren 2017.
   Den långa handläggningen av ärendet är anmärkningsvärd.  Aktivia fungerar sämre som samlingsplats än ängen vid fontänen. Inga nya bänkar för äldre längs vägen i anslutning till fontänen har hittills synts till trots att många efterfrågat dem.
   Medborgarnas möjligheter att påverka sin närmiljö måste förbättras. Det är av största vikt inför den stora utbyggnaden av bostadskvarter och vägar i samband med att Klostergårdens pågatågstation anläggs.

Inga kommentarer: