2018-05-24

Nu skall S:t Jörgens park exploateras av Ulf N

S:t Jörgens park är en stadsdelspark väster om Tornavägen vid Hardebergaspåret,
   Parken är uppkallad efter det fram till 1587 i parken belägna S:t Jörgens hospital för spetälska.
   När parken skapades på 1940-talet kallades den Skönadalsparken, men döptes senare om efter hospitalet. I parken finns fortfarande lämningar efter hospitalet samt en damm. Där finns också ett skyddsrum sedan länge är ur bruk.
   År 2015 beslutade Byggnadsnämnden med stor majoritet att en detaljplan för bebyggelse i parkens östra del skulle tas fram. Endast MP gick emot beslutet. Majoriteten ville ge möjlighet för byggbolaget Veidekke att bygga hus med bostadsrätt i parken.

Känslig miljö
Under torsdagskvällen, samtidigt som VB pressläggs, kommer byggnadsnämnden at ta ställning till om ett detaljplaneförslag ska skickas ut på samråd. Det har tagit sin rundliga tid att få fram planförslaget. Att det har dröjt beror bland annat på att det under processen dykt upp ett förslag om att samtidigt planera för bebyggelse i den på andra sidan Tornavägen belägna Elias Fries park. En annan anledning till dröjsmålet är att även de partier som vill bygga i parken finner det lite känsligt med att exploatera i en så kulturhistorisk park med väl uppvuxna träd och grönska.
   Det nu framtagna planförslaget går ut på att tillåta att tre punkthus i fyra våningar, sammanlagt 24 lägenheter. Husen placeras i parken längs Tornavägen och den gångväg som öster om dammen löper parallellt med Tornavägen.

Värdefull natur
Om planförslaget går igenom, vilket det med stor sannolikhet kommer att göra innebär det att parkmark för allmänheten övergår till privat mark. Enligt Stadsbyggnadskontorets egen bedömning kommer exploateringen att upplevas som en privatisering av parken. Och självklart påverkas miljön i parken. Utrymmet för växt- och djurliv minskas. Stadsbyggnadskontoret konstaterar också att i gällande översiktsplan är området markerat som värdefull natur.

Omöjligt hitta annan placering?
I förslaget till ny översiktsplan som majoriteten av Lunds partier ställt sig bakom heter det att förtätning ”så långt som möjligt, /ska/ ske på andra ytor än parkmark och högkvalitativa grönytor”. Frågan är varför de partier som under torsdagskvällen ställer sig bakom exploateringen i S:t Jörgens park finner det helt omöjligt att hitta annan placering av Veidekkes tre punkthus med 24 lägenheter?
 


Här skall grönskan ge plats för betong och asfalt

Inga kommentarer: