2010-03-11

Stöld av Gunnar Stensson

Riksbyggen rövar kommunal naturmark och skövlar hundraåriga träd i St Lars.

Riksbyggen gör i samband med sin exploatering av det tidigare BUP-området stora intrång på den kommunala mark som avsatts som naturmark längs Höje å. Stora träddungar och hundraåriga träd har avverkats
En förändring av planen i december 2008 innebar att tidigare naturmark avskilts. Motivet från Riksbyggens sida var att avlägsna betesdjur från bebyggelsen. Den inhägnad längs nedre delen av brukshundsklubbens tidigare område som markerar gränsen för Riksbyggens markinnehav har rivits. I stället har Riksbyggen självrådigt låtit uppföra ett nytt stängsel mycket närmare Höje å.
Riksbyggen har därmed tillvällat sig ett stort kommunalt naturmarksområde. Naturmarken har på detta sätt halverats. Den var avsedd som rekreationsområde för lundaborna och skulle som tidigare hävdas genom bete.
Det är tveksamt om det är möjligt att hyra ut det på detta sätt halverade naturområdet som betesmark om planförändringen från 2008 blir bestående.

Obotlig miljöskada.
Naturmarken kan återställas och stängslet kan rivas utan bestående miljökonsekvenser. Obotlig miljöskada har däremot vållats genom Kungsledens urskillningslösa avverkning av lövträd på naturmark som inom en snar framtid ska överföras till kommunen.
BUP-områdets södra gräns i St Larsområdet markeras av vallen. Kungsleden äger marken söder därom. Den har nu ”iordningställts”, det vill säga gjorts till ett kalhygge.
Bland de träd som fällts finns ett flertal mer än hundraåriga träd som stått sedan St Larsparken anlades för 140 år sedan. Det kulturarvet kan inte bli fullt återställt förrän under nästa sekel. Lars Brobeck från parkförvaltningen har gjort flera försök att bevara träden.
Avverkningen kan inte göras ogjord, men kommunen måste kräva att de skador på natur- och kulturmiljö som Kungsleden gjort sig skyldigt till på den mark som snart ska överföras till kommunen restaureras. Det kan tilläggas att Kungsleden genom omfattande grävningar i stort sett förstört den gamla festplatsen där paviljongen en gång låg.

Inga kommentarer: