2016-03-17

All makt åt fastighetskapitalet av Ann Schlyter

I onsdags kväll beslöt Tekniska nämnden att med direktanvisning överlåta Lunds kommuns mark inom kvarteret Galten. Det är det stora kvaretet söder om Mårtenstorget med busshållplatsen och Vårfruskolan. Det revs för att ge plats för en motorväg tvärsigenom stadskärnan. Det var faktiskt i aktionsgruppen Stoppa Genombrottet som mitt kommunalpolitiska intresse väcktes. Motorvägen stoppades, men sen har det inte hänt mycket på marken i kvarteret, även om turerna i politiken varit många.
   Tekniska nämndens majoritet lydde snällt vad kommunens arbetsutskott hade förordat. Detta allt maktfullkomligare KSAU försvagar den demokratiska möjligheten att påverka genom nämnderna. Som forkpartiets representant påpekade ger den centraliserade arbetsordningen mycket litet utrymme för små partier att påverka besluten. Det är inte första gången Tekniska nämnden får föreskrivet vad den ska besluta.
   En direktanvisning av mark innebär att exploatörsperspektivet stärks, att det blir svårare att reglera exploateringsgraden och att bevaka de allmänna intressena och gestaltningsfrågorna. Detta påpekas i förvaltningens skrivelse, som också mycket pedagogiskt pekar på två alternativa tillvägagångssätt. Det första innebär att kommunen inleder gestaltningsfasen och sedan utlyser en markanvisningstävlan. Processen är transparent och ger fler aktörer möjlighet att delta. Ett andra sätt är att utlysa en markanvisningstävling direkt, som seddan bedöms efter gestaltning och kostnad. Även här ges möjlighet till konkurens.
   Men beslutet blev alltså att överlåta mycket av makten över den blivande bebyggelsen till Skanska. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot detta. Fi som endast har en suppleant i nämnden stödde mp och v med en protokellsanteckning. Socialdemokraterna motiverade sitt stöd för Skanska genom direkatanvisning med att det skulle gå fortare att få igång byggandet. Det kanske är sant, men Galten har legat avriven i femtio år, så då kan man tycka att ett par månader mer eller mindre inte är hela världen.

Inga kommentarer: