2016-10-06

Vad händer i Klostergården? av Gunnar Stensson

Klostergården ska få en ny hållplats inom sju år, tack vare utbyggnaden av järnvägen med två nya spår. Det är en utveckling av kollektivtrafiken som vi gläder oss åt. Plötsligt ligger Malmö, Köpenhamn och Kristianstad närmare. Järnvägsinvesteringen leder till en framtida utbyggnad av området med nya bostäder.
   Utbyggnaden har också nackdelar. Den innebär att Lunds och framför allt Klostergårdens gröna naturområden i närmiljön hotas. Det gröna stråket från centrala Lund till Höje å påverkas av spårområdets breddning och den nya hållplatsen.
   Som många gånger förr sneglar stadsplanerarna på möjligheten att bebygga korpfotbollsplanerna. 
   Man överväger också att dra fram en ny vägförbindelse förbi järnvägen tvärs igenom grönområdet i höjd med Sunnanväg.
   Om reningsverket läggs ner, vilket är sannolikt, påverkas dammarna, samtidigt som nya områden öppnas för Lunds framtida tillväxt.
   Klostergårdens byalag har de senaste åren genomfört en rad vandringar i närområdet och informerat om planerna och de naturvärden som hotas. Det kommer vi fortsätta med.
   Somligt är redan oåterkalleligt som den privatägda St Larsparkens urbanisering med hårdgjorda ytor och stark trafikintensitet.
   Magnus Hultgrens artikel i förra numret av Veckobladet sammanfattar några av de risker vi fruktar i framtiden.

På Klostergårdsdagen den 8 september genomför vi Klostergårdsloppet genom de naturområden som berörs av utbyggnaden. Spring för att rädda naturen!
   Klockan 15.15 anordnas ett seminarium i Helgeandsgården kring temat ”Vad händer i Klostergården?” för att ge alla kunskap om utvecklingen och säga sin mening.

I förra VB-numret skriver Ulf Nymark, MP, om kommunens miljösatsningar i det program för en ekologiskt hållbar utveckling som kallas LundaEko II och som nu inleds.
   En målsättning är att ”engagera flera”, vilket innefattar samtliga som bor och verkar i Lunds kommun. Därför genomför man en serie dialogmöten ”i syfte att involvera kommuninvånarna” under hösten 2016 och våren 2017.
   Klostergårdens byalag är inbjudet att delta i ett sådant möte, ett DIALOG-café inför det nya Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun som ska utarbetas.
   Dialog-cafét äger rum i Kristallen den 26 oktober klockan 18-20. Där får vi möjlighet att framföra klostergårdsbornas synpunkter.
   Det är därför viktigt att så många som möjligt tar chansen till inflytande och sluter upp på Klostergårdsdagens seminarium!

Inga kommentarer: