2018-11-01

Stötta mitt Lundaförslag om fortsatt boende för unga asylsökande av Bertil Egerö

Medan riksdagen antar en sk gymnasielag som tillåter många unga asylsökande att få fortsätta sina studier, saknar kommunen ännu beredskap för att även under 2019 ge ett 30-tal asylsökande afghanska ungdomar ett hyggligt boende. Projektet Kompassen som vi fick politikerna att besluta om i januari avslutas vid årsskiftet. Med en ny "regering" krävs nu ett politiskt arbete för att få fullmäktige att besluta om fortsättning.
   Håll utkik efter mitt Lundaförslag (bör komma inom några dagar) och stötta det. Uppmana alla i dina nätverk att göra detsamma. Det brådskar: jag vill ha det till fullmäktiges bord nu i november.

Lundaförslag: Förläng projektet Kompassen; Ordna boenden för asylsökande ungdomar även under 2019
   Vi uppmanar kommunen att med omedelbar verkan besluta om en förlängning av projektet Kompassen under samma ekonomiska villkor, med start den 1 januari 2019.
 
Kommunfullmäktige tog i januari i år ett mycket viktigt beslut: att erbjuda asylsökande ungdomar som genom Migrationsverkets åldersuppgradering eller på naturlig väg blivit 18 år, ett tryggt boende och därmed en möjlighet till fortsatta studier. Resultatet, projektet Kompassen, har visat att välfungerande boendealternativ kunnat skapas. För många annars hemlösa ungdomar blev beslutet en livlina till fortsatta studier, inkl. till att kunna ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasielagen.

Projektet upphör den sista december i år. För många asylsökande kvarstår dock behovet av ett gott boende, med närhet till skola, läxhjälp och socialt stöd av civilsamhället. Det gäller inte minst de som ansökt om uppehållstillstånd under gymnasielagen och ännu väntar på besked om boende och studiestöd. Vi begär därför att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta verksamheten under 2019, med samma krav på de boende som hittills gällt.

Enligt de ansvariga för Kompassen uppskattas behovet för 2019 vara ca totalt upp till 30 personer, varav ca
hälften i HVB-boende. Mycket beror på hur många som då kan erbjudas boende i värdfamiljer. Fortsatt ersättning är ett måste för att de ska hålla sina hem öppna även under 2019.

Torbjörn Hanö, rektor på Polhemskolan, intygar att hemlöshet i praktiken omöjliggör regelbundna studier; ett bra boende är en förutsättning för att de asylsökande ska kunna studera och avancera genom skolsystemet.

Migrationsverket är fortsatt negativt till att utfärda arbetstillstånd, vare sig för praktik under skolloven eller som ett sätt att på deltid (helger etc) tjäna de pengar en ungdom behöver för sitt uppehälle. De som bor i värdfamilj saknar möjlighet att bidra till att täcka familjens utgifter för kost och logi. Projektet måste därför även fortsättningsvis kunna erbjuda bidrag till både värdfamiljer och ungdomar.

Det handlar i praktiken inte om ett stort antal ungdomar. Civilsamhället deltar på många sätt i att stötta dem i skolgång och anpassning till vårt land och vår kultur. Ett kommunalt beslut om en fortsättning av projektet Kompassen är ett absolut måste om inte de aktuella ungdomarna ska riskera hemlöshet, exponeras för droger och tvingas till olagliga åtgärder för att säkra en basal överlevnad.

Lund den 1 november 2018
Bertil Egerö, docent, ex-god man, numera ombud resp. värdfamilj för två asylsökande ungdomar.

Inga kommentarer: