2019-11-21

Nu ska det bli genomfart för bilar i Solhällans koloniområde av Ulf N


Matilda, 5 år, sammanfattar

I sitt yttrande till Byggnadsnämnden sammanfattar Matilda, 5 år och nära granne till Solhällans koloniområde, kort och koncist hela grannskapets inställning:
”Mindre bilar, mer blommor och mer träd”.


Byggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för det s k Solhällanområdet. Det handlar om ett stycke kommunägd åkermark som är belägen öster om koloniområdet Solhällan och väster om Sandbyvägen. Området har i flera decennier varit planerad för bebyggelse, men kommunen har först inte riktigt vetat vad marken mera precist skulle användas till. Så småningom klarnade det och blev bestämt att det skulle byggas bostäder.
 

 
Bilismens krav styr som alltid planläggningen
Planeringen för bostadsbebyggelse har pågått sedan 2008 (eller var det rentav redan 2006?), då ett program för detaljplan togs fram. Men området ligger avigt till när det gäller tillfart för bilar så det hela har dragit ut på tiden. Det är ju alltid bilismens krav som styr hur ett bostads- eller verksamhetsområde ska utformas eller om det överhuvudtaget är möjligt att bebyggas.

Trädgårdsstad md sexvåningshus?
Nu har alltså Byggnadsnämnden kommit till skott och föreslår en detaljplan för ca 450 bostäder och ett vårdboende.  Det handlar om flerbostadshus med höjder upp till sex våningar samt radhus. Koloniområdet blir nära granne med två sexvåningshus. Planens bärande idé säjs vara att ge det nya området, inklusive koloniområdet, karaktären av trädgårdsstad.

Genomfartsväg för bilar styckar sönder koloniområdet
Det råder bred politisk enighet om att området kan och ska bebyggas med bostäder, trots att det är prima jordbruksmark. Enigheten beror på att detta åkerstycke ligger omgivet av stadsbebyggelse.
   Dock finns ingen enighet om viktiga delar av den nu föreslagna detaljplanen. Tillfart för motortrafik föreslås från två håll, dels från Sandbyvägen, dels från Fritjofs väg. Den sistnämnda tillfarten innebär att en bilväg dras genom koloniområdet. Därmed klyvs koloniområdet i två delar – det styckas sönder av en barriär fylld av olycksrisker (inte minst för barnen på kolonin), avgaser och buller.

Protester från kolonister och närboende
Kolonisterna har givetvis protesterat mot bilvägen genom sitt område. Boende i området väster om kolonin har också och protesterat mot att kolonin styckas sönder och att motortrafiken på den redan av genomfartstrafik redan hårt trafikerade Fritjofs väg belastas med ytterligare biltrafik. De närboende till koloniområdet har nu samlat in namnunderskrifter för ett gemensamt yttrande till Byggnadsnämnden över detaljplaneförslage.t

Stor uppslutning i kritik mot planen
Yttrandet har undertecknats av 64 boende som representerar cirka 95 procent av hushållen. Grannarna till koloniområdet har inga invändningar mot att området öster om koloniområdet bebyggs och välkomnar att det nya området ska få karaktären av trädgårdsstad. Dock är de alltså starkt kritiska till planförslaget på flera punkter. Så här skriver de i grannskapet boende i ett pressmeddelande (mellanrubriker har lagts till):

Ofullständig barnkonsekvensbeskrivning
”Vi protesterar kraftigt mot
 • att området ska trafikförsörjas med en tillfart från Fritjofs väg. Detta innebär att en bilväg dras genom koloniområdet och möjliggör genomfartstrafik till och från Sandbyvägen. Bilvägen styckar koloniområdet i två delar och utgör givetvis en stor olycksrisk för både barn och vuxna i koloniområdet
 • att motortrafiken på den av genomfartstrafik redan hårt belastade Fritjofs väg ska öka ytterligare
 • att barnkonsekvensanalysen är ofullständig på grund av att den inte omfattar barn som vistas på koloniområdet och de barn som bor grannar till kolonin
Vi vill därför att planen ändras så att:
 • 
bilvägen genom koloniområdet utgår ur planen och att tillfart för motortrafik endast sker från Sandbyvägen
 • att motortrafiken på Fritjofs väg kraftigt minskas genom att genomfartstrafik omöjliggörs
 • att vårt bostadsområde ingår i en planering för en trädgårdsstad

För en härlig trädgårdsstad!
Det är vår bestämda uppfattning att bilvägar för genomfartstrafik inte ska dras genom koloniområdet! Vi vill inte se koloniområdet eller vårt bostadsområde förvandlas till enklaver isolerade av ständigt ökande motortrafik. Mera motortrafik, vars omfattning ännu inte har utretts, ökar olycksrisken för barn på koloniområdet och i vårt bostadsområde. Konsekvenserna av den ökade biltrafiken på Fritjofs väg utgör också ett allvarligt hot mot oxelallén med dess viktiga funktion som skydd mot nederbörd, regn och buller samt inbindning av koldioxid.
   Vi ser fram emot att få se både barn och vuxna enkelt och tryggt promenera eller cykla mellan nya Solhällan, Vipelyckan och övriga stadsdelen. Vi välkomnar en ny härlig trädgårdsstad i anslutning till Solhällan - en stadsdel vars kännetecken är hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.”

Inga kommentarer: