2020-03-05

Framgafflat – om cykel och trafik: Överenskommelse om elrullbrädor av Ulf N

Hårdare regler för elrullbrädor
I VB nummer 4 för i år skrev jag om att Tekniska nämnden stod i begrepp att göra en överenskommelse elrullbrädeföretagen om vissa uppföranderegler.
Vid möte den 12 februari ställde sig nämnden i allt väsentligt bakom tjänstemannaförslaget till överenskommelse med bolagen.
   Beslutet innebär bland annat att bolagen ska dämpa hastigheten på sina elrullbrädor i vissa zoner i kommunen. I dessa zoner ska de inte kunna köra fortare än 6 km/tim. Zonerna beslutas av kommunen. Elrullbrädor som parkerats ”trafikfarligt eller hindrande” ska av bolagen flyttas inom 3 timmar att de nåtts om information om detta.
 

Elrullbrädor som nedskräpning och trafikhinder
 
Karin Svensson Smith (MP) föreslog ett tillägg till tjänstemannaförslaget. Hon yrkade ”att bolagen skall inom 6 timmar från det att bolagen fått kännedom om felparkerade elskotrar flytta dessa till en lämplig uppställningsplats”. Detta tilläggsförslag vann nämndens bifall, mot ordförandens (FNL) och SD:s avslagsyrkande.
   Överenskommelsen är ett steg framåt i varje fall på papperet. Ett problem i sammanhanget är förstås att kommunen inte har några som helst resurser att på ett effektivt följa upp att bolagen följer avtalet. Den första april i år bolagiseras parkeringsövervakningen. Den flyttas från Tekniska nämnden till Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP. Och för detta vinstdrivande bolag finns det inga pengar att hämta i att övervaka reglerna för elrullbrädor.

Bolagiseringen av p-övervakningen
I fjol beslutade nämligen kommunfullmäktige att parkeringsövervakningen i kommunen skulle bolagiseras. MP och V-röster m fl mot detta beslut räckte inte till för att förhindra bolagiseringen.
Kommunstyrelsen tog i går ställning till hur detta skulle ordnas upp. LKP tar alltså hand om all p-övervakning i kommunen. Fram till nu har LKP haft hand om p-frågorna i p-husen, dvs på s k kvartersmark. Men nu ska bolaget således även ta hand om p-övervakningen på gatumark. Alla intäkter, både p-avgifter och felparkeringsböter, ska håvas in av bolaget. För detta betalar bolaget en schablonersättning till kommunen.
   Bolagiseras görs även avgifterna för torghandeln samt kontroll av uteserveringar, gatuskyltning, och all kontroll av upplåtelse av allmän platsmark. I likhet med övervakningen av elrullbrädor inbringar de sistnämnda uppgifterna inga inkomster till bolaget. Som all bolagisering av kommunal verksamhet innebär detta en försvagning av den demokratiska styrningen av verksamheten. En kan dock hoppas att p-övervakningen för bilar skärps genom att det kan inbringa mera klöver till bolaget.

Program för trygghet och säkerhet – men inte för trafiken
Kommunen har nu antagit ett program och en plan för trygghet och säkerhet. Fullmäktige fattade beslut om detta i förra veckan. Märkligt tog saknas helt skrivningar om den sannolikt största otrygghets- och olycksorsaken i kommunen: trafiken på våra vägar och gator. Ordet ”trafikolyckor” nämns en enda gång dokumenten och detta i förbifarten.
   Det är allt, fast det inträffar i genomsnitt två dödsolyckor per år i trafiken, och 22 personer som allvarligt skadas i vägtrafiken. Till detta kommer 730 trafikolyckor med ”måttligt” eller ”lindrigt” skadade per år. Denna programmatiska tystnad känns ännu märkligare när en betänker att just säkerhet och trygghet i trafiken är något som kommunen har stor rådighet över i varje fall på det kommunala vägnätet.
 

Vill vi ha nya Lund C såhär?
 
Nya Lund C under jord eller i markplan?
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått en första dragning kring utredningen om nedgrävning av järnvägen genom Lund. Konsulten har ännu inte räknat färdigt på kostnaderna för nedgrävning av sex spår i tunnlar genom Lund, men ledamöterna lär ha fått information att en nedgrävning beräknas ta 5 till 8 år längre tid att anlägga en nya spår i markläge. Och det ger ju en vink om skillnaden i kostnader för de olika höjdlägena.

Trafikverkets samråd kring dubbelspårig stambana
mellan Hässleholm och Lund – 9 mars i Lund
Den 9 mars mellan kl. 15.00 och 19.30 i Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, håller Trafikverket öppet hus med samråd kring sin pågående lokaliseringsutredning för den planerade 7-mila dubbelspåriga nya stambanan mellan Hässleholm och Lund. Verket gör en presentation varje heltimme med efterföljande frågestund. Det finns såvitt jag ha förstått det inga färdiga förslag på möjliga sträckningar. Samrådet handlar mera om att informera om själva projektet och presentera det material som hittills tagits fram.

Inga kommentarer: