2016-01-21

De borgerliga trixar om skolstädningen av Ulf N

Vid kommunstyrelsens januarisammanträde yrkade de borgerliga på at styrelsen skulle besluta att ”uppmana barn- och skolnämnd Lund Öster att verkställa uppdraget att lägga ut städning inom grundskolan på entreprenad”. Detta skulle, enligt yrkandet, vara i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni 2015.
   En majoritet i styrelsen röstade emot detta förslag, bland annat MP, S och V. Majoriteten menar alltså att fullmäktigebesluten inte måste följas? Inte alls, tvärtom!
   Så här hänger det ihop. I juni beslutade fullmäktige att ge Barn- och skolnämnderna i uppdrag att upphandla städningen av grundskolorna på entreprenad. Av någon outgrundlig anledning yrkade de borgerliga vid fullmäktigesammanträdet i november att samma sak skulle beslutas på nytt, dvs att städningen skulle ut på entreprenad. Men se då röstade majoriteten i fullmäktige ner detta förslag. I sitt yrkande vid kommunstyrelsesammanträdet bortser alltså de borgerliga från det faktum att fullmäktige i sålunda upphävt tidigare beslut om städning på entreprenad.
   Miljöpartiet har till protokollet i en röstförklaring förtydligat sitt ställningstagande. Genom att rösta avslag på det borgerliga yrkandet följer vi därmed fullmäktiges beslut. Det borgerliga yrkandet är i själva verket ett försök att få styrelsen att ta beslut som går stick i stäv med fullmäktiges beslut i november. Dessbättre avvisade alltså styrelsens majoritet detta försök. Fullmäktiges beslut om att säja nej till entreprenad på skolstädningen måste följas av nämnder och styrelser, precis som alla andra fullmäktigebeslut.

Inga kommentarer: