2016-01-14

Den nya järnvägststationen i Klostergården

Till Trafikverket
Synpunkter inför samrådet om Södra stambanan, Lund – Flackarp, fyra spår

Järnvägsutbyggnaden till fyra spår kommer att öka kapacitet och säkerhet för såväl person- som godstrafik längs sträckan Malmö-Lund.
   En regionaltågstation vid Klostergården ger god tillgänglighet för drygt 10 000 personer i södra Lund, samtidigt som den avlastar Lunds central.

Den aktuella järnvägssträckan från bron över Ringvägen till bron över Höje å löper parallellt med ett rekreationsstråk öster om järnvägen, som många boende i Lunds centrum och Klostergården dagligen använder för promenader och löpning.
 

 
Stråket leder i förlängningen vidare till Flackarp och korsar vandringslederna längs Höje å mellan Värpinge och St Lars. Tillsammans utgör stråket och vandringslederna ett viktigt, stadsnära naturområde, som måste bevaras.

Utbyggnaden till fyrspår bör därför förläggas väster om den nuvarande järnvägen. Detta tycks Trafikverket också ha uppmärksammat, eftersom den nya bron över Höje å planeras byggas väster om den nuvarande. Det innebär att huvuddelen av arbetet med brobygget kommer att ske väster om järnvägen.
   Den västra sidan är lättast att nå med arbetsfordon och anläggningsmaskiner. Norr om ån finns en väg i förlängningen av Åkerlunds och Rausings väg intill järnvägen. Den kan användas för transporter om den förstärks och breddas. Söder om ån kan man nå byggplatsen genom att använda vägen till Flackarps skola och anlägga en tillfart längs järnvägen.
   På det sättet skyddar man i görligaste mån kolonilotterna öster om järnvägen från störningar.
   Genom att bron byggs väster om den nuvarande bron, kommer det nya dubbelspåret mot Lund fortsätta på västra sidan, där det redan i nuläget finns ett gammalt spår från en tidigare industrijärnväg.
   Den långa parkeringsplatsen längs Åkerlunds och Rausings väg innebär att det finns gott om utrymme för det nya dubbelspåret.
   Norr om parkeringsplatsen vidtar ett koloniområde. Avståndet mellan koloniområdet och järnvägen förefaller tillräckligt stort för att ge utrymme åt utbyggnaden.
   Närmast Ringvägen ligger en nybyggd Lidl-butik, vars varuförråd vetter mot järnvägen. Avståndet mellan byggnaden och närmaste järnvägsspår är drygt 20 meter. Det tycks vara ett tillräckligt utrymme för det nya dubbelspåret.

Den nya stationen placeras i omedelbar anslutning till passagen under järnvägen mellan Nordanväg och Maskinvägen. Den tunnel som finns där måste helt göras om. Den nuvarande passagen är olämpligt utformad med en tvär krök och dålig sikt. Den nya passagen under järnvägen måste vara rak och göras bredare, med trottoarer på båda sidor. Även i fortsättningen bör endast gång- och cykeltrafik tillåtas, inte biltrafik
   Genom att placera den nya stationen på broarna över passagen får man möjlighet att bygga uppgångar till perrongerna, också för funktionshindrade. De 330 meter långa perrongerna bör byggas så att de sträcker sig cirka 165 meter i vardera riktningen.
   Detta stationsläge ger bäst tillgänglighet för boende vid Arenan, i Klostergården och den nya bebyggelsen i Källby och St Lars. Man kommer också lätt till och från Arenan i samband med större arrangemang.
   I anslutning till stationen bör en mindre cykelparkering för pendlare anläggas öster om järnvägen . Möjlighet att nå stationen med bil finns redan, men kan förbättras med en vändplats. Ingen bilparkering öster om stationen. Busslinje nummer 1 har en hållplats alldeles intill.
   Man måste se till rekreationsspåret kan passera stationen och parkeringarna på ett smidigt sätt.
   På västra sidan når man stationen med cykel eller bil via Åkerlunds och Rausings väg samt via Maskinvägen. I framtiden är det lämpligt att en busslinje passerar stationen. Parkeringsplatserna erbjuder stora ytor att bygga på och mark för parkering i närheten av stationen.

Sammanfattning
Vi menar alltså att järnvägsutbyggnaden till fyrspår längs hela den aktuella sträckan ska förläggas väster om de nuvarande spåren.
Den nya stationen ska byggas över passagen mellan Nordanväg och Maskinvägen.

Anmärkningar
 • Vi önskar ett öst-västligt promenadstråk som passerar under järnvägen i höjd med dammarnas norra sida.
 • Vinnaren i arkitekttävlingen om framtida bebyggelse i sydvästra Lund föreslog, att de sex korpfotbollsplanerna omedelbart söder om Klostergårdens idrottsplats skulle användas för en utbyggnad av Klostergården i anslutning till stationen och järnvägen.
  Vi förstår att tanken ligger nära till hands, men menar, att placeringen av de sex korpfotbollsplanerna intill idrottsplatsen ingår i en plan för området, en plan som också omfattar grönområdena och Källbybadet och utgör en medveten satsning på ett stadsnära rekreationsområde.
  De sex korpfotbollsplanerna, som är mycket utnyttjade inte bara av korpfotbollen utan också av de närliggande gymnasieskolorna Katedralskolan och Polhemsskolan samt gymnasieskolorna i St Lars-området, bör fredas mot framtida bebyggelse. Vi menar också att det skulle bli mycket svårt för Lunds kommun att hitta ett bra alternativt läge för korpfotbollen.
”Stationsgruppen”
Gunnar Stensson, ordf, Magnus Hultgren, Birgitta Borafia, Per Roijer, Hossein Karbassi, Gunnar Järvstad, Jan Engvald

Inga kommentarer: