2016-01-14

En intressant motion - För en bred och enad rörelse

Det är inte ofta som motioner om stadgeförändringar i föreningar kan ges denna rubrik, men det händer ibland. Till årets kongress i Vänsterpartiet finns en motion som heter "För en bred och enad rörelse".
   Den handlar kort om rätten att organisera sig i grupper inom partiet, dessa kallas åsiktsströmningar och tendenser. Till synes ganska oskyldigt men det rör vid en av de stora stridsfrågorna inom kommunismen och därmed vänstern genom tiderna.
   På den tiden, 70-talet, när jag blev partimedlem kallades det fraktioner och vi fick lära oss att sådana var synnerligen splittrande och farliga. Förvisso inte oomstritt ens då men fakta var då och nu att denna fråga splittrat många partier och andra rörelser under hela vänsterns historia.
   Om den nu skulle kunna verka rent av enande för vänstern så skulle det vara fantastiskt bra. Att alla som motsätter sig den nuvarande utvecklingen mot ett allt kallare, borgerligare eller rentav fascistoidare samhälle är ställt utom allt tvivel. Men jag är inte säker på att det skall ske inom ett parti, kanske det är precis tvärt om? Kanske skall partier och andra samverka inom bredare rörelser.
   Motioner är undertecknad av ett stort antal vänsterpartister från hela landet däribland ett antal från Lund. Det skulle vara intressant om någon av de nu aktiva partisterna ville vidareutveckla frågan i allmänhet i VB:s spalter. I synnerhet vore konkreta exempel på vad man vill göra i framtiden som stadgarna idag förbjuder en partimedlem att göra idag.
Göran PerssonFör en bred och enad rörelse
MOTION  TILL VÄNSTERPARTIETS KONGRESS 2016
Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser
 
Alla behövs när vi bygger en majoritet för socialismen. För att engagera dessa krafter behövs en öppen attityd till olika rörelser. Därför föreslår vi att vi, likt många europeiska vänsterpartier, välkomnar olika åsiktsströmningar.
 

 
Bakgrund
Vänsterpartiet har flera gånger valt, men också blivit tvungna, att se över sin roll som politiskt parti. Idag är vi ett socialistiskt och  feministiskt parti på ekologisk grund. Det är stora ambitioner och  med tanke på vilka motståndare vi har som krampaktigt försöker försvara det kapitalistiska systemet så menar vi att vi behöver en bred rörelse som förbereder oss för uppgiften vi tagit på oss.
   Vi behöver ta tillvara på många olika idéströmningar och erfarenheter för att kunna agera med den bästa visionen, strategin, taktiken och  med samlad styrka.
   För att få bäst förutsättningar att utveckla idéer och  vinna mark behöver vi titta på de partier och rörelser som gått före och  lyckats. Erfarenheter från ett flertal moderna vänsterrörelser visar att öppnare organisationsformer skapat möjligheter att samla både unga som varit desillusionerade och frustrerade äldre som lämnat arbetarrörelsen i och  med högervridningen under de senaste decennierna.

Inspiration och erfarenheter
Det finns gott om  exempel på både nya och  äldre partier som förändrats i en riktning där medlemmarna på olika sätt är fria att organisera sig i egna nätverk, kring  olika politiska plattformar och i tendenser som företräder gemensamma åsiktsströmningar - populärt omnämnt som tendensfrihet.
   Tyska Die Linke, danska Enhetslistan, spanska Podemos, grekiska Syriza, portugisiska Bloco  de esquerda och  brittiska Labourpartiet är några exempel på partier som på olika sätt öppnat sina rörelser med väldigt inspirerande resultat. Låt oss ta inspiration och lärdom av de partier, som växer och som går sida vid sida med människor som kämpar för frihet och rättvisa!

Principer och förhållningssätt

När vi öppnar organisationen och  engagerar oss på fler sätt förutsätter det också att vi gemensamt förhåller oss till detta enligt vissa principer.
   För att bli en bred och  inkluderande rörelse behöver vi ta steg för att utveckla Vänsterpartiets organisation genom att demokratisera den ytterligare. De flesta moderna vänsterrörelser som växer idag är en mosaik av nätverk, tendenser och  organisationer som samarbetar.
   Med införandet av tendensfrihet rustas Vänsterpartiet med ett komplement till sin demokratiska process som gör  att det bättre förmår att hantera skillnader inom organisationen. Genom att medlemmar tillåts att på ett organiserat och  öppet vis hävda gemensamma ideologiska och  politiska uppfattningar underlättas en öppen och  konstruktiv debatt och  hela partiets energi tas tillvara.
   Utöver potentialen att bli ett bredare parti som lockar fler medlemmar så är vi övertygade om  att detta kommer gynna utvecklingen av idéer. Att inte ta det här steget vore att hålla kvar vid en partikultur
som riskerar att främja slutna och  ohälsosamma metoder vilket i sin tur begränsar möjligheten att möta de stora utmaningar vi står inför idag.
   Därför bör kongressen vidareutveckla den rätt Vänsterpartiets medlemmar har att engagera sig i nätverk genom att klargöra att såväl lokalt som internationellt engagemang i åsiktsströmningar, tendenser och  organisationer inte i sig är att betrakta som konkurrerande verksamhet, eller ett hinder för medlemskap. Detta förutsatt att engagemanget för Vänsterpartiet sker öppet och  med respekt för partiets demokratiska beslut.

Mot bakgrund av framförda resonemang  föreslår vi
att
kongressen beslutar att gå till försvar för och  utveckla den rätt Vänsterpartiets medlemmar har att engagera sig i nätverk genom att klargöra att engagemang i åsiktsströmningar, tendenser och organisationer inte är att betrakta som konkurrerande partier förutsatt att de verkar för Vänsterpartiet och  arbetet i dessa sker öppet.
   att kongressen beslutar om  tillägg i stadgar efter §2 enligt följande:
   “Medlemmar har rätt att forma och  vara med i åsiktsströmningar, tendenser och  organisationer inom partiet. Åsiktsströmningar, tendenser och  organisationer har självbestämmande om  metod och  interna strukturer förutsatt att arbetet sker öppet och  med respekt för partiets demokratiskt fattade beslut.”
Läs mer på www.enadrorelse.se

Inga kommentarer: