2016-05-19

Lunds budget 2017-19

I förra veckans VB så presenterade Ulf Nymark den styrande S + Mp koalitionens budgetförslag. I veckans nummer kan vi presentera vänsterpartiets förslag.
 


Vänsterpartiets kommunala budget 2017­2019

Vänstermiljarderna
Vänsterpartiet lägger ut “Vänstermiljarderna” så att de kan ge reella förbättringar (inte bara för priser och löner) inom skola och omsorg. Vi fördelar Lunds 42 miljoner på följande sätt:
Utbildningsnämnden 7 miljoner
Barn­ och skolnämnderna 20 miljoner
Vård­ och omsorg 15 miljoner

Större välfärdssatsningar
Jämställda löner: Vänsterpartiet fördubblar S­Mp­satsningen, till totalt 7,5 miljoner 2017 och 10 miljoner 2018 och 2019
Avskaffa delade turer: Kommunfullmäktige har beslutat att avskaffa de delade turerna, men finansiering krävs. Vänsterpartiet lägger 15 miljoner.
Prova 6 timmars arbetsdag: Vi vill prova på två äldreboenden. 12 miljoner avsätts för detta.
Mindre barngrupper: Utöver Vänstermiljarderna lägger vänsterpartiet 7 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan.
Färdtjänsten: Vänsterpartiet vill ha en beställningscentral i egen regi. Det finns 5 miljoner budgeterat för detta i budgeten.
Socialförvaltningen: Vi utökar S­Mp­satsningen på socialförvaltningens personal från 1 miljon till 3 miljoner

Investeringsbudgeten
●   Stryka motorvägsavfarterna (“sparar” 223 miljoner)
●   Utökning av medel för markförvärv för att skapa ett grönt bälte (223 miljoner)

Övrigt
●   Ingen dubbelbeskattning av LKFs hyresgäster. Vänsterpartiet tar bort den utökade vinstutdelningen från LKF till kommunen på 10 miljoner.
●   Ingen sammanslagning av barn­ och skolnämnderna i detta läge. Det krävs rejäl utredning och diskussioner innan nämndsförändringar görs. Vi vill behålla praxis om att detta diskuterats av partierna innan varje val.
●   Ingen uppdelning av socialnämndens budget på det sätt som föreslås av S och Mp. Försörjningsstödet är underbudgeterat och en uppdelning riskerar att resurser flyttar från det förebyggande arbetet till att täcka försörjningsstöd och andra lagstyrda kostnader.

Skattehöjning
+ 35 öre. Ger 91 miljoner.

Mindre satsningar
Politisk ledning: Habo gård, personalförstärkning, 800 000 kr
Kommunkontoret: Ingen resa till almedalen, 700 000 kr
Ingen resa till Mipim i Cannes, 300 000 kr
Minskade bidrag till jippon och företagsstöd, 2 miljoner kr
Byggnadsnämnden: Personalförstärkning bygglov och detaljplaner, 1 miljon kr
Teknisk nämnd: Trädplantering och utveckling av parker, 500 000 kr
Upprustning lekplatser, 2 miljoner kr
Förstärkt gatu­ och parkunderhåll, 2 miljoner kr
Kultur­ och fritids: Fri simundervisning för skolan, 1,5 miljoner kr
Kulturskolan: Prova på och avgiftsänkning, 1 miljoner kr
Idrottssatsning: Prova på och föreningsstöd, 3 miljoner kr
Bibliotek: Öppettider och program, 1 miljon kr
Socialnämnden: Utökning av kommunala sommarjobb + 100 st, 800 000 kr
Hela budgeten »

Inga kommentarer: