2017-04-06

Parkskolan kan bli högstadieskola för eleverna från Klostergården och sydvästra Lund av Gunnar Stensson

Den Internationella skolan ISLK flyttar inom kort bort från Parkskolan till Östervångsskolan. Då blir Parkskolans lokaler lediga. Kanske kan eleverna i Svaneskolans högstadium flytta dit.
   Svaneskolan är en låg, sliten 60-talsbyggnad, lite trist och avskavd, i ett stilla kvarter, omgiven av äldre byggnader. Många av Svaneskolans elever kommer från Klostergården. De kommer snart bli fler när alla lägenheterna kring Arenaparken blir färdiga.
   Parkskolans vackra tegelbyggnad ligger intill stadsparkens grönska, bara ett par hundra meter från Svaneskolan. För eleverna från Klostergården och den växande befolkningen i sydvästra Lund skulle Parkskolan utgöra ett utomordentligt alternativ, på nära håll och med trygg skolväg genom parken för gående och cyklande.

Bakgrunden är att S, MP, M och C vill flytta Svaneskolans högstadium till Parkskolan för att frigöra plats både för den gymnasieskola för 2000 elever som ska byggas på Svaneskolans tomt och för nya bostäder.
   Klostergårdselever har i årtionden sökt sig till Svaneskolan. För dem skulle den nya högstadieskolan innebära en klar förbättring.

Blir Parkskolan en högstadieskola etableras ett centralt ”kunskapsstråk” från Katedralskolan och Parkskolan via Svane till Polhemsskolan. Samarbetet mellan skolornas utbud av specialkurser och andra kvalificerade utbildningar gynnas. Samspelet mellan lärarna underlättas, både ämnesmässigt och fackligt. En sorts ”gymnasieuniversitet” skapas. Högstadieeleverna i Parkskolan kommer att kunna välja mellan två närliggande utomordentliga alternativ, Svanegymnasiet och Katedralskolan för sin fortsatta utbildning.

Förslaget ska snabbutredas. Inget beslut är ännu fattat. Men V har all anledning att ansluta sig till partierna bakom förslaget.
   V har visserligen starka skäl att vara mycket kritisk mot det nuvarande systemet Fritt val Skåne, som gynnar Lund och utarmar gymnasieskolorna i Landskrona, Eslöv och andra kommuner, men det planerade nya Svane-gymnasiet bör ses ur ett annat perspektiv.

Lund tillväxer mycket snabbt i sydväst. Arena-området är så gott som färdigt. Utbyggnaden i anslutning till Klostergårdsstationen börjar inom kort och en preliminär plan för en helt ny stadsdel, Sydvästra Lund, kommer att presenteras före årets slut.
   Det är bättre att Lund växer och förtätas än att det glesa, trafikalstrande boendet på åkermarken i kringliggande småorter breder ut sig.
   Däremot är förslaget att bygga en gymnasieskola vid Lerbäck klart olämpligt. Det enda som talar för det är närheten till Centralstationen som skulle underlätta för resande elever från kommunerna norr om Lund. Miljön runt Lerbäck är i nästan alla avseenden sämre.
   I förhållande till utbyggnaden kring Klostergårdsstationen och sydvästra Lund ligger Lerbäck helt fel. Låt L behålla det förslaget för sig själva.

Inga kommentarer: