2018-02-01

S och MP sviker de hemlösa i Lund, igen!
av Nita Lorimer & Sven-Bertil Persson

Hemlösa i Lund kommer ytterligare ett år att bli hänvisade till privat drivet härbärge och kommunen fortsätter att betala för tomma sängar.
   För knappt tre år sedan hade socialnämnden att ta ställning till den fortsatta driften av härbärget Piletorp.
 

 
Vänsterpartiet ville att härbärget skulle drivas i egen regi. Vi tyckte det var ganska självklart, eftersom det handlar om akutboende för personer som behöver få hjälp med eget permanent boende, ett akutboende som på sikt egentligen rimligen borde bli överflödigt!
Tyvärr menade övriga rödgröna, förutom F!, att tiden var för knapp att ta över redan 7 månader senare, trots att dom kanske egentligen var positiva till ett övertagande.
   Så blev det då Förenade Care i tre år.

Skam den som ger sig!
 
Den här gången, inför ny upphandling, var vi ute i god tid, 15 månader innan nästa ”skifte”, med skrivelse inlämnad i början av oktober 2017, med följande beslutsförslag:
”För att nämnden denna gång ska ha möjlighet att välja mellan utomstående utförare och egen regiföreslår jag att nämnden redan nu ger förvaltningen i uppdrag att förbereda ärendet på så sätt att, vid beslut om den fortsatta driften våren 2018 ”egen regi”-alternativet ska kunna vara ett möjligt alternativ.
   Ett ganska tydligt och enkelt beslut att fatta, trodde vi!
   Men, presidium och förvaltning valde istället att tolka vår skrivelse som ett förslag att från år 2019 bedriva verksamheten i egen regi.
   För det första förlängdes handläggningen av skrivelsen med flera månader, för det andra blev förvaltningens utredning en enda långt uppradning av skäl till att förlänga avtalet med Förenade Care ytterligare ett år, och i princip inget alls om hur ett härbärge i egen regi skulle kunna fungera.
   Vi menar också att skälen att förlänga avtalet haltar. Bland annat gör man kostnadsjämförelser med andra verksamheter som inte är jämförbara.
   Man för resonemang kring bemanningen, där man å ena sidan problematiserar ändrat huvudmannaskap, å andra sidan konstaterar att kommunen är skyldig att ”ta över” personal som vill stanna kvar i verksamheten.
   Det finns inte en enda kommentar i utredningen från någon av de som bott på härbärget om hur dom tycker att det har fungerat!
   Härbärget har i stort sett aldrig varit fullbelagt, det normala har varit att 10 av 22 rum har varit tomma. Samtidigt har kommunen ett avtal med Förenade Care som utgår från upp till full beläggning, och kommunen betalar för alla 22 platser oavsett hur många bor där.
   S yrkade direkt, utan att motivera sitt yrkande, att nämnden skulle bifalla tjänsteskrivelsen, att förlänga avtalet med Förenade Care, att gälla ytterligare ett år. Detta stöddes helt väntat av allianspartierna, mera oväntat även av MP!

Vänsterns mycket rimliga yrkande på en återremiss med uppdrag till förvaltningen att tydligt redogöra för de ekonomiska konsekvenserna och det praktiska genomförandet för ett eventuellt övertagande av akutboendet Piletorp, så som den ursprungliga skrivelsen föreslog röstades ner. Endast V och F! stödde detta yrkande.
   Så gick även detta tillfälle att inkludera härbärgesverksamheten i de övriga kommunala insatserna i kampen mot hemlösheten i kommunen förlorat!
Nita Lorimer & Sven-Bertil Persson
V-representanter i Lunds socialnämnd

Inga kommentarer: