2018-03-22

Den stora accelerationen av Gunnar Stensson

Med början omkring 1950 stiger alla tillväxtkurvor brant uppåt och ökar sedan exponentiellt.
   Allt accelererar. Världens befolkning. Bruttonational-produkten. Utlandsinvesteringarna. Stadsbefolkningen. Energiförbrukningen. Konsumtionen av gödningsmedel. Byggandet av stora dammar. Vattenförbrukningen. Pappersproduktionen. Transporterna. Telekommunikatio-nerna. Den internationella turismen.
   Miljöskadorna accelererar i samma takt. Utsläpp av växthusgaser. Havsförsurning. Luftföroreningar. Överutnyttjande av mark och vatten. Uttunning av ozonskikten. Kemikalieföroreningar. Avskogning. Överfiske av haven.
   Listan kan fortsättas. Jordens resurser förbrukas och dess gränser överskrids. Det är detta som är den stora accelerationen.

Delar av den stora accelerationen och dess konsekvenser har varit kännbara sedan 1980-talet. För några år sedan blev det för första gången möjligt att sammanställa en helhetsbild.
   Termen den stora accelerationen kom för första gången i tryck 2007 i Dahlemkonferensens bok Sustainability or Collaps och i en artikel i Svenska vetenskapsakademins tidskrift Ambio. 
   Den stora accelerationen innebär att vi människor har blivit en geologisk kraft på global nivå. Vi förändrar världssystemet genom vår mängd, från 3 till snart 9 miljarder, och genom vårt sätt att leva.
   Hittills har vi levt i Holocen, de cirka 12 000 åren efter istiden. Nu har vi inträtt i en ny tid: Antropocen, människans tidsålder. Vi människor styr planeten jorden. Vad som sker är vårt – vårt gemensamma – ansvar.
   Vår generation är den första generation som kan förändra livsförutsättningarna på jorden. Vi är de första som är medvetna om att det finns ett världssystem som har gränser, tipping points, som inte får överskridas. Vi vet att de olika faktorerna i världssystemet samspelar. Rubbar man en faktor får det konsekvenser för helheten.

Johan Rockström framhöll i radions OBS 2/12 2011 att Antropocen kräver en ny global etik. Vi måste rättvist fördela en kolbudget, kvävebudget, fosfosbudget. Vi måste begränsa utnyttjandet av naturtillgångarna till fördel för de fattiga nationerna. Annars kan 143 miljoner tvingas fly på grund av klimatet före 2050, varnar Världsbanken. Vi måste förse världen med förnybar energi och mat från ett hållbart jordbruk. Det måste ske före 2050.
   Den BNP-fokuserade marknadsekonomin fungerar inte längre. I Antropocen är ett nytänkande nödvändigt. Det här förändrar allt.
   Det krävs en planetär förvaltning som idag saknas. Kapitalismen kontra klimatet. Hur ska denna revolution genomföras?
 

 

Jag och mina jämnåriga har upplevt den stora accelerationen från dess begynnelse. Jag har sett Lund under den stora accelerationen. När jag lämnade Lund i mitten av 1950-talet hade universitetet ungefär 3000 studenter. När jag kom tillbaka 1969 var de nästan tio gånger så många. Lunds folkmängd hade mångdubblats. Stadens yta likaså. Nu står Lund inför en än mer omfattande urbaniseringsacceleration.
   Den stora accelerationen och antropocen, människans tidsålder, är globala begrepp. Accelerationen är en utveckling som alla världens människor och alla länder och städer är delaktiga i. Den har inget centrum. Den sker i Lund lika mycket som på andra håll. Vi måste ta vårt ansvar här. Vårt enda hopp är andra städer tar samma ansvar.
   De senaste månaderna har jag studerat Sverker Sörlins bok Antropocen. En essä om människans tidsålder. Sverker Sörlin går igenom ett oerhört omfattande historiskt, naturvetenskapligt och filosofiskt material i sin essä, sitt försök. 
   Jag läser och läser Sverker Sörlin och min förståelse av skeendet grundar sig på hans tänkande. Men den här grova skissen bygger också på en kort föreläsning av Johan Rockström i radio för sju år sedan som jag av en slump hittade på nätet. Rockströms föreläsning är en förenkling. Den här testen är en förenkling av en förenkling. Sök på Den stora accelerationen så får ni en längre och bättre text. Läs sedan Sverker Sörlin.

Inga kommentarer: