2016-02-04

Vipeholm – från grönpark till bilpark? av Ulf Nymark

Den planerade hårdexploateringen av Vipeholmsparken har i dagarna väckt berättigad uppmärksamhet i ett par insändare ibland annat Sydsvenskan. Grönytor och träd ska få ge vika för 550 bostadsrättslägenheter, parkeringsytor och genomfartstrafik. Miljöpartiet är det enda parti som har riktat principiell kritik mot det detaljplaneförslag som snart läggs på fullmäktiges bord.
   Det behövs byggas fler bostäder i Lund, särskilt hyresrätter. Miljöpartiet ser gärna att en stor andel av de nya bostäder som behövs byggs genom förtätning i befintlig bebyggelse. Vi slår dock vakt om våra parker. Vi säjer ja till att bygga bostäder i Vipeholmsparken, men vi vill bevara parkmiljön och förespråkar en betydligt måttfullare utbyggnad än vad detaljförslaget anger. Vi har därför under planprocessens gång sammanfattningsvis yrkat på att detaljplanen ska omarbetas så att:
 • i huvudsak endast hårdgjorda ytor bebyggs
 • parkmiljön och grönskan – även grönskan längs Hardebergaspåret - bibehålls
 • den planerade lokalgatan inte ska möjliggöra genomfartstrafik för motorfordon
 • lokalgatan byggs med enkelriktade cykelbanor och att gångbanorna tydligt avskiljs från såväl cykel- som motortrafik
 • att antalet bilparkeringar väsentligt ska minskas och att parkmark inte tas i anspråk för parkeringsändamål
   Våra synpunkter har rönt noll förståelse hos övriga partier och har alltid röstats ner. Vår förhoppning är att en fortsatt genomlysning av konsekvenserna av planförslaget kan få en omarbetning till stånd innan planförslaget kommer till fullmäktige för beslut.
   För visst tycker väl de flesta lundabor att det är viktigare att alla barn ska kunna färdas och vistas i en trygg miljö än att bilar ska kunna köra rakt igenom det som en gång varit park? Och visst tycker väl lundaborna att staden behöver mera träd och grönska, inte färre parker och grönytor?
Ulf Nymark (MP)
Vice ordförande i Byggnadsnämnden

Inga kommentarer: