2016-05-12

Rödgrönt budgetförslag – ett trendbrott av Ulf Nymark

Den styrande MP + S-koalitionen i kommunen har nu lagt ett förslag till budget för kommunen för år 2017 och ekonomisk verksamhetsplan för åren 2017 till 2019. Huvuddragen i budgetförslaget, utöver den omskrivna uppgörelsen mellan koalitionen och liberalerna i skolfrågorna, har kommit något i skymundan just på grund av denna uppgörelse.
   Bakgrunden till denna uppgörelse är det oklara politiska läget i kommunen, samt på något års sikt ett utsatt ekonomiskt läge. Uppgörelsen lägger en grund för att säkra mot nedskärningar på skolområdet och ge full pris och lönekompensation för de två barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. Sammanlagt ger den fulla kompensationen drygt 78 miljoner kronor mer till skolorna.

Full pris- och lönekompensation
De delar av styrets budget som inte omfattas av överenskommelsen med L föreslår bygger också på full pris- och lönekompensation till nämnder och styrelser. Det är första gången på många år som en budget läggs som ger kompensation fullt ut, alltså ett trendbrott. Ändå beräknas ett resultat för år 2017 på plus 80 miljoner.
   Förslaget är sparsamt med nya satsningar, men sådana finns också. Till exempel läggs 5 miljoner på projekt för ökad och hälsa och minskad sjukfrånvaro och nära 4 miljoner på satsning på jämställda löner. En miljon satsas också på personalutveckling inom socialnämndens verksamhetsområde. På miljöområdet möjliggör budgeten fortsatta åtgärder för att nå målen i Lunds program för ekologisk hållbar utveckling samt fortsatt arbete på en kemikalieplan för kommunen. (Kemikalieplanens syfte är att fasa ut giftiga kemikalier och minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen med inriktning framför allt på barn och unga).

Effektiviseringar – inte detsamma som nedskärningar
Under år 2017 ser kommunens ekonomi förhållandevis ljus ut. De därpå följande åren riskerar kommunen att dras med underskott om inte kostnadsminskande effektiviseringar görs. I årets budget ges också ett generellt effektiveringsuppdrag till kommunens nämnder och styrelser. Effektiviseringar ska inte tolkas som det samma som nedskärningar. Effektiviseringar är att samma eller höjd servicenivå erbjuds fast till lägre kostnader. Det är emellertid tveksamt om kommunen under 2018 och 2019 kan få en budget i balans enbart genom effektiviseringar. Inkomstförstärkningar, framför allt i form av skattehöjningar, kommer nog också att bli nödvändiga.
Budgetförslagen från de olika partierna och partikonstellationerna kommer först att behandlas i kommunstyrelsen sista veckan i maj. Därefter blir det ett fullmäktigemöte 15 och 16 juni som tar slutlig ställning.

Inga kommentarer: