2017-03-16

Kommunens miljöredovisning för år 2016 av Ulf Nymark

Lunds kommun gör numera varje år en tämligen fyllig miljöredovisning. Redovisningen är en uppföljning av hur kommunen ligger till med möjligheter att nå målen i ”Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020”, den s k LundaEkoII. Programmet gäller inte bara kommunen som organisation utan hela kommunen som geografiskt område.
   Programmet är uppdelat i åtta prioriterade områden. Dessa åtta övergripande mål är sedan försedda med sammanlagt 42 delmål som är mer eller mindre konkreta.
   Så här ser en sammanfattning av hur bedömningen av möjligheterna att uppnå delmålen ut:
 • Kommer att klara målet: 16 st.
 • Osäkert om målet nås: 11 st.
 • Riskerar att ej klara målet: 13 st.
 • Går ej att bedöma 2 st.
   Jämfört med i fjol så är bedöms något fler delmål klaras, men å andra sidan är det också något fler som bedöms ligga i farozonen att inte nås.

Goda chanser att nå etappmål för växthusgasminskning
På plussidan i årets redovisning är att utsläppen av växthusgaser i kommun har minskat med 47 % jämfört med basåret 1990. (Siffran för växthusgasutsläppen gäller år 2014, vilket är det senaste året som statistiken i nuläget finns tillgänglig). Det innebär att etappmålet för år 2020 ligger klart inom räckhåll, dvs en minskning av utsläppen med 50 % jämfört med 1990. Men det finns en stor osäkerhetsfaktor: utsläppen från transporter. De har i stort sett inte minskat alls under 2000-talet, och det finns tecken som tyder på att biltrafiken åter ökar. Och tyvärr är fortfarande en övervägande majoritet av vägtrafikens motorfordon fossilbränsledrivna. Så också inom nybilsförsäljningen. Den riktigt stora utmaningen ligger förstås i kommunens långsiktiga klimatmål: att utsläppen ska ligga nära noll år 2050.
   Sämst ser måluppfyllelsemöjligheterna ut inom det prioriterade området ”Friskt vatten och frisk luft” där tre av de fem delmålen anges som att de riskerar att inte kunna nås, medan ytterligare av målet bedöms som osäkert.

Förslag på vassa åtgärder på gång
Har den rödgröna koalitionen mot bakgrund av att det inte ser så lovande ut med måluppfyllelse misslyckats? Det är det förstås för tidigt att säja. Många av LundaEko:s delmål har den bortre gränsen först år 2020 så det finns tid kvar. I sammanhanget kan också erinras om att LundaEkoII togs under förra mandatperioden då det precis som nu var borgerlig majoritet i fullmäktige.  Dåvarande oppositionen, dvs MP, S och V ville ha vassare program med tydliga beslut om åtgärder för hur målen skulle nås. Men det ville inte den borgerliga majoriteten. Därför är det glädjande att fullmäktige nu har beslutat att kommunstyrelsen ska lägga fram konkreta, vassa förslag på åtgärder. Sådan beräknas ligga klara för beslut i fullmäktige i höst.

NOT: Om LundaEkoII finns mer att läsa här:

Inga kommentarer: