2018-11-29

Asfaltera inte i Bjeredsparken – minska biltrafiken!
av Ulf N

MP-reservation i Byggnadsnämnden:
Lokföraregatan ska enligt Byggnadsnämndens beslut om inriktning blir en genomfartsgata för biltrafik till och från Lund C. Den i dag 7 meter breda gatan ska utökas till en bredd på 16 meter. Bjeredsparkens grönytor och utrymmet för fotgängare ska tas i anspråk för att gynna biltrafiken.
   Miljöpartiet står inte bakom denna trafiklösning som majoriteten förespråkar. Vi anser att parkens gräsytor och träd ska skyddas. Vi förespråkar en biltrafiklösning där angöring sker direkt och gent från Byggmästaregatan. Fördelen med detta är att parken skyddas, Lokförargatans karaktär som lokalgata bibehålls. Bilarnas körväg blir i vårt alternativ kortare och därmed minskar också buller och avgasutsläpp i området. Vårt förslag innebär att den tilltalande gröna miljön i och vid Bjeredsparken bevaras. Som alternativ till lösningen med angöring direkt från Byggmästaregatan bör enkelriktad angöringstrafik med oförändrad bredd på Lokförargatan studeras.
 

Inga kommentarer: