2015-03-05

2022 av Gunnar Stensson

Klostergården hade en gång en hållplats. Jag vill minnas att den hette Höjebro Mölla. Den fanns där järnvägsundergången mellan Nordanväg och Åkerlunds och Rausings väg nu ligger och den försvann någon gång i mitten av 1970-talet.
   2022 ska där ligga en pågatågsstation med 4 till sex avgångar i timman! Vi på Klostergården ska snabbt och lätt kunna resa till Malmö central – eller Köpenhamn. Eller åt andra hållet.
   Vi har länge känt till planerna. Karin Svensson Smith och en direktör för Jernhusen informerade Byalaget i december 2013. Men då fanns det inte någon bestämd tidpunkt för färdigställandet. Nu vet vi. 2022. Om sju år. Det ger en helt annan konkretion.
   Då ska pågatågsstationen vara färdig. Det måste innebära att utbyggnaden av järnvägen också är klar. Och breddningen av järnvägsbron över Höje å.  2022.
   Platsen för pågatågsstationen är visserligen inte slutgiltigt bestämd – man kan tänka sig ett sydligare läge, kanske i förlängningen av Sunnanväg. Men på fotot i Sydsvenskan står stadsbyggnadskontorets projektledare Vesna Vasiljkovic och planchefen Cecilia Hansson vid järnvägsundergången. Det var där den gamla hållplatsen låg. En pågatågsstation där skulle komma att ligga närmast Klostergårdens centrum och Arenan. Vid större evenemang kunde man nå Arenan med järnväg från stora delar av Skåne.

Pågatågsstationen 2022 är alltså ett faktum. De övriga utbyggnadsplanerna existerar ännu bara som visioner. Karin föreställde sig höga hus nära järnvägen med butiker och restauranger i gatuplanet och hyreslägenheter högre upp.
   I Sydsvenskans artikel (4/3) nämns möjligheten av överbyggnad av hela spåret. Då skulle järnvägen inte längre vara en barriär utan hamna under markplanet i en sorts tunnel. Områdena öster och väster om järnvägen skulle förenas. Fantastiskt. Bullret från den täta och i framtiden än tätare tågtrafiken skulle minska.
   Korpvallens fotbollsplaner ska bevaras. Pågatågsstationen ökar tillgängligheten för pojklagen från Malmö och Hjärup och Kävlinge. De behöver inte längre skjutsas i bilar.
   Klostergårdsprojektet finns med i världens största arkitekttävling European. Man väntar förslag från stadsplanerare i hela Europa. Något av dem kan komma att ligga till grund för detaljplanerna.

På lång sikt förestår en utbyggnad av ett större område i sydvästra Lund. Det handlar om Källby reningsverk och dammarna. Byalaget arrangerade en ”djungelvandring” där i höstas. Det är angeläget att naturvärdena tas tillvara. Stigarna på båda sidor om dammarna är ett populärt och viktigt naturstråk där hundratals människor dagligen promenerar och springer.
   Just nu är fågellivet rikt i dammarna. Svanar, hägrar, storskarvar, gäss, gräsänder, bläsänder, smådoppingar, fiskmåsar, viggar, sothöns, skator, råkor, kråkor, glador och kajor vimlar omkring varandra över och under den blanka vattenytan.
   Somliga ska inom kort flyga vidare. Fram i maj är pilarna mellan dammarna och ån hemvist för gökar och näktergalar. I augusti flyger flockar av svalor tätt över vattnet.
   Det blir stökigt när järnvägsbron över Höje å ska breddas (det måste vara klart före 2022). Dessutom ska ett ställverk byggas intill kraftledningen för att trygga järnvägens energiförsörjning. I värsta fall kommer Åkerlunds och Rausings väg att förlängas över ån ner till väg 108.

Jag gjorde en liten inspektionsrunda i förmiddags. Jag mindes hur vi i Klostergården under 1990-talet hoppades kunna bidra till biologisk mångfald genom att utveckla ett ”grönt stråk” från Höje å till stadsparken längs med järnvägen över Södra vägen och genom koloniområdet söder om själva parken.
   Förutsättningarna för det gröna stråket finns inte längre. Men kanske finns det nu ett bredare intresse för att bevara de öar av värdefull natur och djurliv som ännu förekommer i sydvästra Lund. Klostergårdens byalag kommer i alla fall att hålla ett vakande öga på utvecklingen.
   Vi inbjuder särskilt Ulf Nymark, MP, och Björn Abelsson, S, i Byggnadsnämnden att kommentera utvecklingen i kommande nummer av Veckobladet. Och alla andra förstås. Det finns mycket att fundera över och VB är ett utmärkt forum att pröva idéer i!

Inga kommentarer: