2016-09-29

Fyra förslag (MP) och (S) för att nå målen i LundaEko II
av Ulf N

Idag torsdag presenterade Lunds styrande rödgröna koalition fyra förslag med bäring på den nyligen gjorda utvärderingen av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, den så kallade LundaEko II.
Utvärderingen pekade bland annat på att för flera mål gällde osäkerhet om de kunde nås inom utsatt tid. Bland annat gällde detta klimatmålet, där etappmålet är att utsläppen av klimatpåverkande gaser till år 2020 ska ha minskat med 50 procent jämfört med år 1990.

”Engagera flera”
Socialdemokraterna och Miljöpartiet växlar nu upp arbetet med LundaEko II i syfte att säkra måluppfyllelsen. Samtliga fyra förslag har koppling till klimatmålet, men också till LundaEko-målet om att ”Engagera flera”, vilket innefattar samtliga som bor och verkar i Lunds kommun, inte minst vår engagerade personal.
   Det första förslaget handlar om att i samverkan med andra berörda nämnder och styrelser under hösten 2016 och våren 2017 genomföra en serie dialogmöten i kommunens olika geografiska delar i syfte att involvera kommuninvånarna.

Förmåndscyklar för kommunens anställda
Det andra förslaget syftar till att ta fram ett koncept för erbjudande om förmånscyklar för kommunens anställda, detta för att minska utsläpp och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare genom att möjliggöra för fler medarbetare att välja cykeln framför bilen.
   Det tredje förslaget handlar om att få till stånd ett lokalt, politiskt oberoende klimatpolitiskt expertråd, vars uppgift är att bland annat utvärdera om beslutande och föreslagna styrmedel är tillräckliga för att nå målen och bedöma kommunens samlade politik utifrån klimatsynpunkt.
   Det fjärde förslaget rör en utbyggd ”Klimatallians” som kan skapa ett brett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar i syfte att bredda engagemanget för att nå kommunens klimatmål. Redan idag har många företagare höga miljömål, men på detta sätt kan fler involveras för att vi gemensamt ska nå så långt som möjligt.

Inga kommentarer: