2016-09-29

GRÖNA STRÅKET FRÅN STADSPARKEN TILL HÖJE Å
av Magnus Hultgren

Det väckte stor FÖRVÅNING och en del BESTÖRTNING när stadsarkitektkontoret utlyste en arkitekttävling för att bebygga gröna stråket. Gröna stråket är ett område av mycket stor betydelse för Klostergårdens innevånare såväl människor som djur: Harar, kaniner, ekorrar, rävar och diverse fåglar. Det är vilda djurs led in mot staden och människornas led mot Höjeådalen med dess naturupplevelser.
 

På denna bild syns gröna stråket öster om järnvägen och väster om klostergården.
 
DET VÄCKTE ILSKA OCH DJÄVLAR ANAMMA MEN TYVÄRR OCKSÅ FÖRSTÄMNING PÅ KLOSTERGÅRDEN NÄR MAN SÅG DET VINNANDE FÖRSLAGET. Lunds kommun delar alltså ut förstapriset till ett förslag som skövlar gröna stråket helt. Inte nog med att Korpvallen bebyggts även Gröna stråket bebyggs bl a utmed järnvägen vid Nordanvägens slut. Inte nog med det även Koloniområdet är bebyggt. De hus som finns på ritningen ÄR INTE KOLONISTUGOR utan ny bebyggelse. Vi får hoppas att FÖRSLAGET SLÄNGS I PAPPERSKORGEN.
 

 
När Klostergårdens järnvägsstation med perrongen drygt 150 m söderut från den nya gång och cykeltunneln, vid Nordanvägens förlängning mot Väster,  blir färdig  kommer utrymmet för gröna stråket att vara mycket smalt. Mycket av det gröna måste försvinna då stationen byggs. Gröna stråkets grusgång behöver kanske flyttas någon meter och PLANTERING AV NYA BUSKAR OCH TRÄD blir nödvändig. Dessa planteringar ska avgränsa från järnvägsperrongen och den nyanlagda gatan till arenans baksida så att grusgången ramas in av grönska på båda sidorna.

Som om inte byggnadsplanerna vore nog planerar Lunds kommun en kollektivtrafikpassage i Sunnanvägens förlängning mot Väster under järnvägen. En sådan måste dras rakt över gröna stråket OCH ÄR MYCKET STÖRANDE!! Kommunen säger att det bara skall vara för bussar men vem vet när bygget finns. Då kanske det blir aktuellt biltrafik. DET BLIR I SÅ FALL EN KATASTROF. Ett förverkligande av trafikleden mot Väster som en gång var startpunkten för att Klostergårdens byalag föddes. En busstrafikpassage behövs inte. I en stad går ett mycket litet resande från en stadsdel till en annan stadsdel. Resorna från väster går till Centrum och från Klostergården till Centrum inte från Väster till Klostergården i någon större utsträckning eller tvärtom. De som företas sker med cykel eller gående. Resande från Väster till stationen kan angöra stationen från väster UTAN ATT BUSSARNA BEHÖVER PASSERA JÄRNVÄGEN. Vi vill slå vakt om järnvägens barriäreffekt på motorfordon!!!

Korpfotbollsplanerna är en viktig del i Klostergårdens grönstruktur. Naturligtvis är de viktigast ur idrottslig synpunkt inte bara för korpfotbollen utan också för ungdomsfotbollen. Där arrangeras också amerikansk fotboll, lacrosseturnering och andra idrotter. Lunds BK och andra föreningar använder planerna vid träning och turneringar. Om planerna bebyggs måste Lund anlägga nya någon annan stans och det blir dyrt och dessutom  BRYTS NÄRHETEN TILL KLOSTERGÅRDENS IDROTTSOMRÅDE vilket negativt påverkar föreningarnas möjligheter. Lunds kommun har ju nyligen investerat 150 miljoner i en ny fotbollsarena för kommunen. Man har byggt nya omklädningsrum vid ishallens södra vägg. Servicebyggnader för fritidsförvaltningen som sköter idrottsområdet ligger också på Nordanvägen vilket underlättar skötsel och underhåll. Planerna används också rekreation,lek och andra aktiviteter av klostergårdsborna. KORPVALLEN ÄR EN OMISTLIG DEL AV KLOSTERGÅRDENS GRÖNOMRÅDE. Argumentet att byggandet av en station skulle höja markvärdet och göra det nödvändigt att bebygga marken för att finansiera stationsutbyggnaden är ett ORIMLIGT ARGUMENT. DET AVSLÖJAR SAMTIDIGT DET GIRIGHETENS FULA ANLETE SOM SVÄVAR ÖVER LUNDS KOMMUNS HANDLANDE I DENNA FRÅGA. Låt demokratiska strukturer bestämma inte marknadsvärden. Stora markarealer för byggande kommer att frigöras då Reningsverket läggs ner och industriområdet vid Åkerlund och Rausing omformas. MAN MÅSTE TÄNKA PÅ ATT KLOSTERGÅRDEN HAR SMÅ GRÖNOMRÅDEN TILL YTAN  PER PERSON ÄVEN OM HÖGA HUS HAR GETT UTRYMME. Klostergården har också på senare år förtätats mycket. VI HAR BEHOV AV VÅRA GRÖNOMRÅDEN.

Kolonierna söder om korpfotbollsplanerna som också hotas av bebyggelse är också värdefulla i  grönområdet son sträcker sig från Nordanväg till Höje å. Detta stora område är också värdefullt får fåglar och vilt och befolkas av harar, kaniner, ekorrar, och skulle kunna bli en viltled in i Lund från Höjeådalen. Koloniområdet är naturligtvis särskilt av värde för kolonisterna men också för andra besökare i området. Det är viktigt att grindarna är öppna på anslagna tider.

Odlingslotterna (Källby Mölla) bl a därför att  där kan stadsodling utvecklas för Lunds södra delar. Naturligtvis ska detta ske i samarbete med nuvarande innehavare av odlingslotter. STADSODLING ÄR EN MYCKET VIKTIG NY RÖRELSE som är på STARK FRAMMARSCH. Odlingsområdet kan kompletteras med kommunalt arbete för ÖKAD FRUKT OCH BÄRODLING. Istället för prydnadsbuskar kan Vinbärsbuskar,Krusbär etc odlas på vissa platser i bostadsområdet. Likaså kan FRUKT odlas. Odlingsresultatet av dessa vedermödor skulle kunna säljas på KLOSTERGÅRDSDAGEN och kanske vara grundplåt i en välgörenhetsinsamling.

Miljön söder om KLOSTERGÅRDEN den del som ligger väster om Regnbågen PRÄGLAS AV STORA STERILA PARKERINGSYTOR KAN SNYGGAS UPP. Ett stadsplanearbete med målet att öka grönytorna på detta område är av stor vikt. Nybyggnation på Klostergården kan med fördel göras genom att de fem parkeringshusen vid Sunnanväg rivs och ersätts av riktigt höga hus med parkeringshus vid sidan ( för fler bilar så att de markkrävande parkeringarna kan tas bort helt och hållet) och på så sätt en ny grön yta mot Regnbågen och Höje å. Ett öppet grönt stråk: Från Klostergården till Höjeådalen är att eftersträva även rakt söder om Klostergården.Detta föreslogs bl a i den rapport om Klostergården  som har utarbetats. Den bifogas som fil till detta dokument.

Entren mot KLOSTERGÅRDEN från Västgötavägen. Den berörs inte av "Detaljplanen för del av Klostergården 1:5 m.fl i Lund. Lunds kommun". Detaljplanen hittar ni om ni söker på orden inom citattecken på Google.


 
Denna kan göras trevligare. Den tråkiga gräsmattan söder om gången vid Gatuköket kunde planteras med häckar som hindrar cykling tvärs över grönytan och snyggas med någon rabatt. Grässtråket norr om gången borde kunna klippas och planteras med vårblommor (lökar) som den gröna mittsträngen på Malmövägen - kanske lite sommarblommar också.

S:t Lars parkens skötsel är en skamfläck !! Det behöver göras en plan för hur den parken ska skötas och utvecklas. De värdefulla träden ska skötas och förnyas vid behov. Parken får inte privatiseras med inhägnande som redan skett vid MC huset i stor utsträckning.  Särskild omsorg bör ägnas vilda djur så att de bereds levnadsutrymme och får förbindelseleder in i parken från Höjeådalen. De asfalterade ytorna i parkområdet ska minskas istället för att ökas. Trafiken till och från de många dagisen och skolorna  bör studeras och lämpliga åtgärder för trafikminskning bör sättas in.
Det förvildade området väster om järnvägen där fyllnadsmassorna  från reningsdammarna lades upp bör studeras med avseende på naturvärden och delvis sparas som en tillflyktsort för "vild natur" mitt i stadsområdet, som ju troligtvis blir resultatet av den nybyggnation som kommer att ske i området efter att Källby reningsverk läggs ner.
Magnus Hultgren, kassör i Klostergårdens Byalag

Inga kommentarer: